С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен секретар“ на областна администрация Силистра, обявен със Заповед № РД-20-63/01.11.2013 г. на областния управител на област Силистра

 
 
 

I.     Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.         Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
 
1.1. Заявление за участие в конкурса (образец).
1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
1.3. Автобиография.
1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
1.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (осигурителна, трудова или служебна книжка).
 
2.         Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
 
2.1.           Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 
-          образователно-квалификационна степен „магистър“;
-          6 години професионален опит или присъден Iмладши ранг.
 

по
ред
Име, презиме и фамилия
на кандидата
Представени
ли са всички
документи,
които се
изискват
според
обявата
Удостоверяват ли
представените
документи
съответствие на
кандидата с
обявените
минимални и
специфични
изисквания за
длъжността
Основание за
недопускане
1.
Светлана Вескова Великова
Да
Да
Няма
2
Теменужка Василева Христова
Да
Да
Няма

 

II.                Въз основа на преценката конкурсната комисия

РЕШИ:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Светлана Вескова Великова.
2. Теменужка Василева Христова.
 
Посочените кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема: „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на областна администрация Силистра“ в срок до 17.30 ч. на 29.11.2013 г. в областна администрация Силистра – гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, ет. 1. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни машинописни страници.
 
Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на областната администрация, езикова култура.
 
Посочените кандидати трябва да се явят за защита на концепцията си на 10.12.2013 г. от 13.30 ч. в администрацията на Министерски съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 1, служебен вход, ет. 2, стая 219.
 
б) Не се допускат до конкурс:
Няма недопуснати кандидати.
 
 
Председател на конкурсната комисия: /п/
(Нина Ставрева)