Продажба на движима вещ - частна държавна собственост

 

З А П О В Е Д
№ ДС-09-48
гр. Силистра, 11. 11. 2013 г.
 
            На основание чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 16 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. на МФ за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Протокол, вътр. № 1-998-4/29.10.2013 г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. Обявявам за продажба следната движима вещ – частна държавна собственост: употребяван лек автомобил, марка БМВ, модел 730 И, с регистрационен номер СС 80 80 СВ, рама WBAGF21080DF75236, дата на първична регистрация - 01.05.1995 г.,  двигател № E6M3417M0000100, обем на двигателя – 2997 куб. см., вид гориво – бензин, брой места – 4+1, цвят – металик, собственост на Областна администрация – Силистра, с първоначално обявена тръжна цена 3500 (три хиляди и петстотин) лв. без ДДС
2. Вещта да се продаде на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да я закупи в срок  30 дни от обявяване на настоящата заповед,  на цена не по-ниска от 2100 лв. (две хиляди и сто лв.) без ДДС, представляваща 60 на сто от първоначалната тръжна цена.
3. Явилият се купувач да заплати цената в срок до три работни дни от подаване на заявлението по т. 2 и да получи вещта в деня на плащането след подписване на договор за покупко-продажба.
4. Заплащането на цената да се извърши по банков път по сметка на Областна администрация – Силистра: IBAN сметка BG 93 TTBB 94003105 0161 45, BIG: TTBB BG 22, СЖ „Експресбанк” АД - клон Силистра.
5. След извършване на продажбата вещта да бъде отписана от баланса на Областна администрация – Силистра.
6. Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на Областна администрация – Силистра и да се обяви на интернет страницата.
 
 Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар.
           
 
НАСУФ НАСУФ
Областен управител на област Силистра