Социална сфера

ОБЛАСТ СИЛИСТРА - СОЦИАЛНА СФЕРА
 
 
1.Социална сфера
 

1.1. Приоритетните направления

на социалните услуги в област Силистра
 
·        превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца;
·        самотно живеещи стари хора и хора в риск;
·        възрастни хора с увреждания.
 
1.2. Характеристика на рисковите групи деца
в Област Силистра
 
Деца в риск, отглеждани извън семейството
 
На територията на Област Силистра има разкрити три специализи-рани институции: Дом за медико-социални грижи за деца-гр. Силистра, Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) „Д. Дебелянов”-гр. Силистра и ДДЛРГ-с. Малък Преславец, община Главиница. По данни на институциите към 31.05.2010 г. броят на настанените деца е 143.
 
Деца, изоставени на ниво родилен дом
 
За периода 2007-2009 г. в Област Силистра има регистрирани 25 случая на изоставени деца на ниво родилен дом. За 2007 г. броят на децата е 13, за 2008 г. – 4, а за 2009 г. – 8.Най-голям брой изоставени новородени има в общините Тутракан – 9, Дулово – 7, Ситово – 4. В общините Силис-тра и Кайнарджа няма регистрирани случаи.
 
Деца, настанени в
Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД)-гр. Силистра
 
Най-голям риск от настаняване в специализирани институции има за децата от 0 до 3-годишна възраст. За периода 2007-31.05.2010 г. общият брой на тези деца е 125, настанени в ДМСГД, а на децата в по-горна възраст, настанени в ДДЛРГ, е 69. Най-многобройни настанявания в ДМСГД има от община Силистра, тъй като по-голямата част от децата се настаняват от ННО при „МБАЛ-Сс” АД.
През 2007 г. са настанени 51 деца, през 2008 г. – 31 деца, през 2009 г. – 29 деца, а до 31.05.2010 г. са настанени 14 деца. Тенденцията показва, че броят на настанените деца в ДМСГД през годините намалява, независимо от увеличаване на раждаемостта за областта.
 
Деца, настанени
в Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ)
 
На територията на Област Силистра има две специализирани институции. Едната е в община Силистра, а другата  в с. Малък Преславец, община Главиница. ДДЛРГ в с. Малък Преславец е за деца от 3 до 7 години, а ДДЛРГ „Димчо Дебелянов”-Силистра е за деца на възраст от 7 до 18 години.
Относително постоянен е броят на децата, настанени в специализи-рани институции по местоположение на институцията. През 2007 г. те са били 12, през 2008 г. – 11, през 2009 г. – 12, а към април 2010 г. те са три. Намалява броят на децата, настанени в специализирана институция извън общината като през 2008 г. те са 7, през 2009 г. – 4, а към м. април 2010 г. няма такива.
 
 
Деца с увреждания
 
Към 31.12.2009 г. общият брой на децата с увреждания в областта е 264. От тях 141 са с физически увреждания, 56 с множествени, 45 с умствена изостаналост и 22 с психични разстройства. За последните четири години има само девет настанени деца в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ), като едно от тях е от гр. Силистра, шест от община Главиница и две от община Кайнарджа. На територията на гр. Силистра има Помощно училище, където се обучават33 деца с увреждания и Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ), където се предоставя рехабилитация на 48 деца с увреждания.
 
 
 
Деца в многодетни семейства
 
През 2009 г. на територията на област Силистра са регистрирани 967 деца в многодетни семейства. Данните сочат, че най-много такива има регистрирани в община Дулово – 403, следвани от общините Кайнаржа, Тутракан, Главиница, Алфатар и Силистра.
 
Деца със зависимости
 
През 2009 г. за Област Силистра са регистрирани общо 14 деца със зависимости. Десет от децата са регистрирани на територията на община Силистра и четири деца на територията на община Главиница. С децата  работят специалисти от МКБППМН и Общинските съвети по наркотични вещества, като за всяко дете е разработена индивидуална програма, която цели възстановяване на неговото психично здраве.
 
 
 
Деца, настанени при близки и роднини
 
През 2007 г. по реда на Закона за защита на детето в семейството на близки и роднини са настанени 99 деца, през 2008 г. – 73, през 2009 г. – 75, а през 2010 г. – 57 деца. Най-много настанявания за изминалия период от четири години са извършени на територията на община Кайнарджа и на община Главиница.
 
1.3. Данни за пълнолетното население
 
Общи данни за лица с увреждания
 
Към месец декември 2009 г. в Област Силистра пълнолетните хора с увреждания са общо 22 163. Относителният дял на хората с увреждания в общините към общото население варира от 11% до 34%. В процентно съотношение към общото население относителният дял на хората с увреж-дания е най-висок в общините Алфатар – 34%, Силистра – 23%, Тутракан – 23% и Ситово – 21%. Най-големи са групите на хора с увреждания в областния център – 11 341, следвани от общините Тутракан – 3 377 и Дулово – 3 251.
 
Лица с физически увреждания
 
На територията на Област Силистра са регистрирани общо 12 324 лица, от които най-голям брой е за областния център Силистра – 5142, следван от община Дулово – 2720 и община Тутракан – 1753. Единствената специализирана институция за лица с увреждания е в с. Айдемир – това е Домът за възрастни хора с физически увреждания (ДВХФУ). Към април 2010 г. услуга на ДВХФУ ползват 83 лица, от които 38 жени и 43 мъже от Област Силистра и две лица са от друга област.
 
Лица с множествени увреждания
 
Регистрирани са 8395 лица с множествени увреждания, като 51 от тях са настанени в специализирани институции (в областта – 36 лица и извън областта – 15 лица). С единични изключения лицата с множествени увреждания живеят в семейна среда и са обгрижвани от своите близки. През 2009 г. най-много лица с множествени увреждания са регистрирани в общините Силистра – 5142, и Тутракан – 1534. Следват общините Алфатар – 456, Ситово – 450, Кайнарджа – 396, и Дулово – 357. Най-малко са в община Главиница – 60 лица.
 
Лица с психични заболявания
 
На територията на всички общини в областта лицата с психични заболявания са общо 1255, като преобладаващата част се намира в община Силистра – 1057 лица, следвана от общините Дулово – 77, Тутракан – 54, Главиница – 48, Ситово – 10, Кайнарджа – 5 и Алфатар – 4 лица.
 
Лица с умствена изостаналост
 
Общият брой на лицата е189, преобладаващ брой от тях са в община Дулово – 97 лица, следвани от община Тутракан – 36. В областта за лица с умствена изостаналост има разкрита услуга само в Силистра – Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ).
 
Стари хора
 
Стари хора, настанени  в специализирани институции
 
На територията на областта функционират четири дома за стари хора - ДСХ в гр. Силистра, ДСХ в гр. Тутракан, ДСХ в гр. Алфатар и  ДВХФУ в с. Айдемир. Към май 2010 г. настанените са 206, от които 84 мъже и 122 жени. От община Силистра от услугата са се възползвали 146 потребители, 51 лица от другите общини на областта и девет потребители от други области.
Стари хора, ползващи социални услуги
 
Услугите в общността за стари хора в Област Силистра са сравнително добре развити- това са Домашен социален патронаж, два дневни центъра за стари хора в общините Кайнарджа и Силистра, един Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХФУ) в община Кайнарджа, преходно жилище към ДСХ в община Алфатар, „личен асистент” и „социален асистент” по НП „АХУ”, като по тези модули са включени всички общини от областта, домашен помощник и личен асистент по ОП „РЧР”, като услугата „личен асистент” се предоставя от всички дирекции „Социално подпомагане” в областта. Във всички общини на областта функционират и клубове на пенсионера.
Най-предпочитаната услуга в общността от старите хора е Домаш-ният социален патронаж (ДСП). Тя се ползва се от 1487 лица, повечето от които са самотни възрастни хора.
 
 
 
1.4. Специализирани институции
 
 
Специализирани институции за деца в Област Силистра
 
На територията на Област Силистра има три специализирани инсти-туции за деца:
 - Дом за медико-социални грижи за деца от 0-3 години (ДМСГД);
 - Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) от 3-7 години;
 - Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) от 7-18 години.
 
Таблица 1
Капацитет на специализираните институции за деца към 2010 г.
 
Година
2008
2009
Към април 2010
ДДЛРГ Силистра
78
78
78
ДДЛРГ с. М. Преславец
50
50
40
ДМСГД Силистра
100
100
100
Общо:
228 места
228 места
218 места
 
Специализирани институции за възрастни в Област Силистра
 
На територията на Област Силистра има пет специализирани институции за възрастни:
-         Дом за стари хора в гр. Силистра (ДСХ);
-   Дом за възрастни хора с физически увреждания (ДВФУ)-с. Айдемир;
-   Дом за стари хора (ДСХ)-гр.Тутракан;
-   Дом за стари хора „Щастлива старост”(ДСХ)-гр.Алфатар;
-   Дом за възрастни хора с психични разстройства (ДВХПР)-с. Правда.
 
Таблица 2
Капацитет на специализираните институции
за възрастни хора за периода 2008-2010 г.
 
Година
2008
2009
Към април 2010
ДСХ Тутракан
40
40
40
ДВФУ Айдемир
130
130
130
ДСХ Силистра
210
210
210
ДВХПР Правда
70
70
70
ДСХ Алфатар
40
40
35
Общо:
490 места
490 места
485 места
 
1.5. Социални услуги в общността
 
В тази група влизат услуги, които се предоставят в семейна среда или в среда, близка до семейната. По своя смисъл те представляват алтер-натива на настаняването на деца и възрастни в институция.
Таблица 3
 
ОБЩИНИ
УСЛУГИ в ОБЩНОСТТА
Силистра
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)-гр.Силистра,
Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)-гр.Силистра
Дневен център за стари хора (ДЦСХ)-гр.Силистра,
Кризисен център-гр. Силистра,
Защитено жилище за лица, напускащи ДДЛРГ-с. Айдемир,
Преходно жилище към ДДЛРГ,
Личен асистент,
Социален асистент,
Домашен помощник,
Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария,
Клубове на инвалида и пенсионера,
ЦСРИ за деца и възрастни ЦОП.
Ситово
Личен асистент
Тутракан
Личен асистент,
Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария,
Клубове на инвалида и пенсионера,
Главиница
Социален учебно-професионален център (СУПЦ)-гр. Главиница,
Личен асистент,
Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария.
Алфатар
Кризисен център гр.Алфатар,
Преходно жилище към Дом за стари хора в гр.Алфатар,
Личен асистент,
Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария.
Кайнарджа
Дневен център за стари хора (ДЦСХ)-с.Кайнарджа,
Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ)-с. Средище,
Личен асистент,
Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария.
Дулово
Личен асистент,
Домашен социален патронаж.
 
Най-развита услуга в общността за възрастни хора са домашните социални патронажи.
 
2. Състояние на трудовия пазар
 
Развитието на икономиката е основен фактор, който определя нивото и структурата на безработицата.
От края на 2008 г. глобалната финансово-икономическа криза доведе до промени в икономическата конюнктура и бизнес климата и в Област Силистра, които формираха отрицателни тенденции на областния пазар на труда, вследствие на което регистрираната безработица нараства.
 
Основни целеви групи на местния пазар на труда
с трудности пред професионалната си реализация
 
Тези групи са:
·        безработни младежи до 29 г., завършили средно или висше образование и без професионален опит;
·        безработни лица над 50 г.;
·        безработни с множествена уязвимост, принадлежащи към две и повече уязвими групи;
·        безработни лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода”;
·        безработни лица с основно и по-ниско образование;
·        продължително безработни и лица на социално подпомагане;
·        лица с намалена трудоспособност.
 
 

         През настоящияпериод в Област Силистрасе прилагаразноо-бразен инструментариум с широк обхват на активна политика по заетосттанационални програмии проектии насърчителни меркиза заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта(ЗНЗ),финансирани от държавния бюджет, европейски и други фондове.