Здравеопазване

ОБЛАСТ СИЛИСТРА – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
 
 Здравна мрежа
 
Състоянието на здравната мрежа в Област Силистра се определя от регистрираните лечебни заведения за извънболнична помощ, лечебни заве-дения за болнична помощ, център за спешна медицинска помощ, специализирани институции за деца и възрастни, лаборатории, аптеки.
През 2008 и 2009 г. действащите договори на Районна здравнооси-гурителна каса (РЗОК)-Силистра с общопрактикуващи лекари на територията на областта са били 65.
За 2008 г. осигуреността с изпълнители на първична извънболнич-на медицинска помощ (ПИМП)е била 6,36 изпълнители на 10 000 души здравноосигурено население, или един лекар е обслужвал средно 1 502 броя ЗЗОЛ, а през 2009 г. осигуреността с изпълнители на ПИМП е била 6,42 изпълнители на 10 000 души здравноосигурено население или един лекар е обслужвал средно 1 572 ЗЗОЛ. Всички лекари, оказващи ПИМП са индивидуални практики (ИП). За да се гарантира 24-часово обслужване на пациентите, както и оказване на помощ в неработните дни и часове, би било целесъобразно изпълнителите да се обединят в групови практики (ГП). Обезпокояващ е фактът, че трайно свободни и незаети са 20 практики в областта.
Първична извънболнична дентална помощ (ПИДП)се осъщест-вява в 79 практики – 78 ИП ПИДП и една ГП ПИДП.
По данни на РЗОК-Силистра през 2008 г. лицата с избор на общопрактикуващ лекар в Област Силистра са били 128 029 или 99,15% от населението на областта, а през 2009 г. регистрирани в пациентни листи са били 125 966 души или 98,67% от населението. Данните за осигуреността на регистрираните лица в пациентни листи на ОПЛ са: за 2008 г. – 103 685 осигурени лица (80,99%)и 24 344 неосигурени лица (19,01%), за 2009 г. – 102 069 осигурени лица (81,02%)и 23 897 неосигурени лица (18,98%).
Дейностите по профилактика са показани в таблица 1
 
 
Таблица 1
 
Дейности по профилактика
 
Възрастова група
Изискуем брой прегледи за една година
Среден брой прегледи на едно ЗЗОЛ за една година
2008 г.
2009 г.
0-1 г.
12
9,37
9,65
1-2 г.
4
2,72
2,71
2-7 г.
2
1,30
1,34
7-18 г.
1
0,80
0,81
Над 18 г.
1
0,17
0,10
 
Източник: РЗОК-Силистра.
 
Програмата „Майчино здравеопазване”в ПИМП се изпълнява в по-голяма степен от ОПЛ, обслужващи селски практики. През 2008 г. броят на пациентките, преминали наблюдение по програмата е бил 173 с 415 броя извършени прегледи, а през 2009 г. броят на пациентките е бил 112 с брой прегледи по програмата 288.
Дейностите по диспансерно наблюдение, извършвано от изпълните-ли на ПИМП, показват брой диспансеризирани лица при ОПЛ за 2008 г. 7 255 броя, а за 2009 г. броят им нараства на 20 911. Увеличението се дължи, от една страна, на промяна в нормативната уредба (съгласно която за някои от диагнозите пациентите са преминали на диспансеризация от специалист при ОПЛ) и, от друга страна, поради включване на нови лица с диспансерни диагнози. С най-голям относителен дял са лица, диспансери-зирани с Хипертонична болест на сърцето – 12 054, Стенокардия – 3 423 и Последици от мозъчносъдова болест – 1 676.
Специалистите в извънболничната помощ са работили в 114 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ (ИП СИМП)през 2008 г. (85 в община Силистра, 15 в община Дулово и 14 в община Тутракан)и в 115 ИП СИМП през 2009 г. (85 в община Силистра, 15 в община Дулово и 15 в община Тутракан). Съществува една групова практика за специализирана медицинска помощ (ГП СИМП) и една индивидуална практика за специализирана дентална помощ (ИП СИДП) в община Силистра. През 2008 г. изпълнителите на СИМП са отчели 107 154 броя прег-леди, а през 2009 г. – 107 489 броя прегледи. Най-голям брой прегледи са отчетени от кардиолози (15,63%), следвани от педиатри (13,16%)и невролози (9,6%). Една от причините за такъв висок брой прегледи е изискването хронично болните, наблюдавани от ОПЛ, да бъдат консултирани с тези специалисти във връзка със заболяването, за което са диспансеризирани. Броят на хронично болните, които се водят на диспансерно наблюдение при СИМП е намалял от 10 230 през 2008 г. на 7 531 през 2009 г. главно поради преминаване на някои от диспансерните диагнози на наблюдение при ОПЛ. Лицата под 18 г. с провеждано диспансерно наблюдение при лекар-специалист през 2008 г. са били общо 285 броя, а през 2009 г. те са били 273. И през двете години водещо място при диспансеризираните деца заема заболяването Астма с преобладаващ алергичен компонент, следвани от децата с диагноза Епилепсия, Неалергична астма и др. Има и деца, наблюдавани по две диспансерни диагнози.
Като лечебни заведения за извънболнична помощ в Област Силистра през 2008 и 2009 г. са функционирали два медицински центъра(МЦ)– в гр. Силистра и в гр. Тутракан, както и един диагностично-консул-тативен център (ДКЦ)в гр. Силистра.
В община Силистра през 2008 и 2009 г. са работили 4 медико-диаг-ностични лаборатории (МДЛ). Медико-техническите лаборатории (МТЛ)в областта през 2008 г. са били 23 (19 в община Силистра, 2 в община Дулово и 2 в община Тутракан), а през 2009 г. – 27 (23 в община Силистра, 2 в община Дулово и 2 в община Тутракан).
Броят на аптеките на територията на РЗОК-Силистра в края на 2008 г. е бил 23, а към края на 2009 г. – 21. Териториалното разпределение на сключените договори с аптеки в края на 2009 г. е съответно: гр. Силистра – 13, гр. Тутракан – 3, гр. Алфатар – 1, гр. Главиница – 1, гр. Дулово – 1, с. Айдемир – 2. Има две общини (Ситово и Кайнарджа), в които няма аптеки, сключили договор с РЗОК-Силистра.
         Населението в областта се обслужва от три многопрофилни болници за активно лечение – в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан.
Областната здравна картана Област Силистра определя първич-ната извънболнична медицинска помощ и първичната дентална медицин-ска помощ да се осъществяват в по 93 практики по първична и дентална медицинска помощ. Същите са разположено равномерно на територията на областта, като центровете им съвпадат. Средният брой жители на една практика е 1372 души.
 
Таблица 2
Минимален брой и разпределение на лекарите
и лекари по дентална медицина
в първичната извънболнична помощ в Област Силистра
 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
НАСЕЛЕНИЕ-брой
ЛЕКАРСКИ ПРАКТИКИ - брой
СРЕДЕН БРОЙ население на ЛП
ЦЕНТЪР НА ЛЕКАРСКАТА ПРАКТИКА
 
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
127659
93
1 372
 
1.
ОБЩИНА СИЛИСТРА
54 885
42
1 307
 
гр. Силистра
38 583
28
1 378
гр. Силистра
с. Айдемир, с. Полков-ник Ламбриново
6 764
6
1 127
с. Айдемир
с.Калипетрово
4 592
4
1 148
с. Калипетрово
с.Сребърна, с.Ветрен
906
1
906
с. Сребърна
с.Професор Иширко-во, с.Йорданово, с.Смилец, с.Сърпово, с.Бабук, с.Казимир, с.Майор Ценович
3 018
2
1 509
с. Професор Иширково
с.Брадвари
1 022
1
1 022
с. Брадвари
2.
ОБЩИНА ДУЛОВО
28 860
21
1 374
 
гр.Дулово, с.Раздел, с.Черковна, с.Водно, с.Поройно
10 013
6
1 669
гр. Дулово
с.Паисиево, с.Орешене
1 269
1
1 269
с. Паисиево
с.Боил, с.Долец
1 487
1
1 487
с. Боил
с.Вокил, с.Овен
2 238
2
1 119
с. Вокил
с.Черник
2 299
2
1 150
с. Черник
с.Окорш
1 617
1
1 617
с. Окорш
с.Правда
1 664
1
1 664
с. Правда
с.Чернолик, с.Златоклас
2 052
2
1 026
с. Чернолик
с.Межден, с.Козяк, с.Полк.Таслаково, с.Колобър, с.Върбино
2 120
2
1 060
с. Межден
с.Секулово, с.Грънчарово, с.Скала, с.Прохлада
1 887
1
1 887
с. Секулово
с.Яребица, с.Руйно
2 214
2
1 107
с. Яребица
3.
ОБЩИНА ТУТРАКАН
16 920
11
1 538
 
гр.Тутракан, с.Пожарево, с.Дунавец, с.Антимово, с.Търновци, с.Царев дол
10 213
6
1 702
гр. Тутракан
с.Нова Черна, с.Сяново
1 875
1
1 875
с. Нова Черна
с.Цар Самуил
1 486
1
1 486
с. Цар Самуил
с.Шуменци, с.Варненци
929
1
929
с. Шуменци
с.Белица, с.Преславци, с.Бреница
1 420
1
1 420
с. Белица
с.Старо село
997
1
997
с. Старо село
4.
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
12 610
8
1 576
 
гр.Главиница
1 928
1
1 928
гр. Главиница
с.Калугерене, с.Ножарево, с.Падина
1538
1
1538
с. Ножарево
с.Стефан Караджа, с.Черногор, с.Осен
1 626
1
1 626
с. Стефан Караджа
с.Подлес, с.Листец, с.Вълкан
1 153
1
1 153
с. Листец
с.Звенимир, с.Зебил, с.Зарица
1 615
1
1 615
с. Звенимир
с.Богданци, с.Косара, с.Зафирово, с.Коларово, с.ДолноРяхово, с.Малък Преславец
2 984
2
1 492
с.З афирово
с.Суходол, с.Бащино, с.Сокол, с.Дичево
1 766
1
1 766
с. Сокол
5.
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
5 250
3
1 750
 
с.Кайнарджа, с.Светослав, с.Полк. Чолаково, с.Зарник, с.Войново
1 763
1
1 763
с. Кайнарджа
с.Средище, с.Посев, с.Поп Русаново, с.Давидово, с.Каменци, с.Господиново, с.Стрелково
1 808
1
1 808
с. Средище
с.Голеш, с.Краново, с.Добруджанка
1 679
1
1 679
с. Голеш
6.
ОБЩИНА СИТОВО
5 810
5
1 162
 
с.Ситово, с.Слатина, с.Ястребна
1 005
1
1 005
с. Ситово
с.Искра, с.Босна, с.Нова Попина
2 315
2
1 158
с. Искра
с.Попина, с.Гарван, с.Поляна
1 298
1
1 298
с.Попина
с.Добротица, с.Любен, с.Ирник
1 192
1
1 192
с. Добротица
7.
ОБЩИНА АЛФАТАР
3 324
3
1 108
 
гр.Алфатар, с.В. Лев-ски, с. Цар Асен, с.Чуковец
2 302
2
1 151
гр. Алфатар
с. Алеково, с. Бистра, с. Кутловица
1 022
1
1 022
с. Алеково
Източник: РЦЗ-Силистра, Областна здравна карта, 2010 г.
 
Минималният и максимален брой легла по видове, необходими за задоволяване потребностите на населението от болнична медицинска помощ са определени в таблица 3 и отговарят на приетите национални и европейски стандарти за осигуреност на населението за високо качество на медицинската помощ.
Таблица 3
Минимален и максимален брой легла за активно лечение
(терапевтични, хирургични, педиатрични,
акушеро-гинекологични и легла за интензивно лечение)
и за рехабилитация, долекуване и продължително лечение
 
Вид болнични легла
Минимален брой
Максимален брой
За активно лечение
409
571
В т.ч. за реанимация
и интензивно лечение
26
40
          терапевтични
192
265
          педиатрични
57
80
          хирургични
77
106
          акушеро-гинекологични
57
80
За рехабилитация, долекуване и продължително лечение
102
212
Общо:
511
783
 
Източник: РЦЗ – Силистра, 2010 г.
 
 Спешна медицинска помощ (СМП)
 
В гр. Силистра функционира Център за СМП с филиали в Тутракан, Дулово, Кайнарджа и Главиница. В областта съществуват три специализирани институции за деца – Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в Силистра и Домове за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) в Силистра и в с. Малък Преславец, три дома за стари хора – в Силистра, Тутракан и Алфатар, един дом за възрастни хора с физически увреждания (ДВХФУ) – в с. Айдемир и един дом за възрастни хора с психически разстройства (ДВХПР) в с. Правда, община Дулово. През 2008 г. в Област Силистра функционират седем детски ясли с капацитет 323 места.
 
Диагнозите, които са били най-разходоемки за РЗОК, са основни социално значими заболявания, а именно: Хипертония, Стенокардия, Неинсулинозависим захарен диабет, Последици от мозъчносъдова болест, Инсулинозависим захарен диабет, Епилепсия, Астма, Шизофрения, Глаукома, Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), Паркинсон, Психични разстройства. Сравнявайки процентното изменение на броя на лицата през 2009 г. спрямо 2008 г., най-голямо увеличение се констатира при лицата с диагнози: Глаукома, Неинсулинозависим захарен диабет, ХОББ, Хипертония, Стенокардия.
         Най-често констатираните нарушения при оказване на ПИМП и СИМП, установени при извършените медицински проверки на РЗОК за 2008 и 2009 г., са: несъответствие между договорената и извършена медицинска дейност по профилактика и диспансерна дейност, неизвършване на изискуемия брой профилактични прегледи, неспазване на сроковете за извършване на имунизация, нарушения при предписване на лекарствени средства.
 
Здравната система е създадена за да удовлетворява очакванията на хората, да зачита тяхното човешко достойнство, конфиденциалност, автономност, да ги обслужва качествено и навременно, да предоставя удобства, достъп до мрежи за социална подкрепа и избор на изпълнител на медицинска помощ. Това са и основните цели на националната и регионална здравна политика.