О Б Я В А за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ

 
 
 
 
О Б Я В А
за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ
 
            Областният управител на област Силистра със Заповед № ДС-09-28/26.04.2012 г. и  на основаниечл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с  чл. 15 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост /изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г/.и тръжен протокол, вътр. № 1-635-2/16.05.2012 г., обявява повторен търг с тайно наддаване запродажба на следната движима вещ – частна държавна собственост - употребяван лек автомобил, марка Мерцедес, модел 260 Е, с регистрационен номер СС 35-35 СС, дата на първична регистрация - 24.06.1994 г., рама WDB1240261A230531, двигател № - без номер, обем на двигателя – 2597 куб. см., вид гориво – бензин, брой места – 5, цвят – тъмно син, собственост на Областна администрация Силистра.
            Повторният търг ще се проведе при условията на чл. 15 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. на МФ, при начална тръжна цена в размер на 788 лв.
Заявленията и оферти за участие ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, от 28.05.2012 г. до 04.06.2012 г., включително. 
Оглед на вещта ще се извършва всеки работен ден от  28.05.2012 г. до 04.06.2012 г., включително, от 9,00 до 17,00 часа на адрес гр. Силистра,  ул. „Добруджа“ № 27, в присъствието на член от комисията.  
Депозит за участие в размер на 78,80 лв., представляващ 10 % от началната тръжната цена на вещта, следва да бъде внесен по банков път в СЖ „Експресбанк” - клон Силистра, по сметка на Областна администрация Силистра: IBAN сметка BG 57 TTBB 94003305 0161 46, BIG: TTBB BG 22. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.
Комисията, назначена със Заповед №ДС-09-28/26.04.2012 г. ще класира и обяви резултатите от търга на 05.06.2012г.
 
 За допълнителна информация: тел.: 086/818811