Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот

 

 

О Б Я В А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл. 42, ал.1 и чл. 43 от ППЗДС, Областният управител на област Силистра обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост - АЧДС № 3518/01.02.2012 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 00895.501.704 - незастроен терен с площ 949 кв.м., находящ се в с. Айдемир, общ. Силистра, област Силистра.


Търгът ще се проведе на 15.03.2012 г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа" 27.


Начална тръжна цена - 3995,00 лева без ДДС.


Стъпка за наддаване - 300,00 лева.


Цена на тръжна документация - 120,00 лева с ДДС, която не подлежи на възстановяване.


Депозит за участие - 1000,00 лева, който трябва да се внесе в срок до 13.03.2012 г. в български лева по сметка: BG57TTBB94003305016146, BIG:TTBBBG22 на Областна администрация Силистра в СЖ „ЕКСПРЕСБАНК" АД Силистра.


Начин и срок на плащане - в български лева по сметка на Областна администрация Силистра, в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 55, ал.1 от ППЗДС.


Краен срок за подаване на заявления за участие в търга - до 17.30 часа на 13.03.2012 г. в звено „Административно обслужване" на Областна администрация - Силистра, ул. „Добруджа" 27.


Оглед на имота може да се извършва всеки вторник и четвъртък до 17,30 часа на 13.03.2012 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и с предварителна заявка (по образец).


Кандидатите за участие в търга могат да получат тръжна документация в срок до 17,30 часа на 13.03.2012 г. в Областна администрация, дирекция АКРРДС, ет.1 лично или от упълномощен представител след представяне на платежен документ за внесена сума по сметка: BG93TTBB94003105016145, BIG:TTBBBG22 на Областна администрация Силистра в СЖ „ЕКСПРЕСБАНК" АД Силистра.


Повторен търг при неявяване на кандидати ще се насрочи в едномесечен срок.

 

 

За справки: тел. 086/818 838; 086/818 871