Образование

ОБЛАСТ СИЛИСТРА - ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
1. Основно и средно образование
 
В сферата на основното и средното образование целите и задачите на образователната политика в Област Силистра се определят от Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006–2015 г.) и осъществяването на ония образователни промени, които в своята съвкупност водят до повишаване качеството на образованието.
Институциите, които осъществяват тази политика, са училищата, Регионалният инспекторат по образование към Министерството на образова-нието, младежта и науката (РИО към МОМН), отделите за образование и специалистите към общините, както и общинските съвети.
За последните години очерталите се непосредствени и най-важни задачи от програмата са оптимизирането на училищната мрежа, утвърждаването на балансиран план-прием в средните училища, външното оценяване на учениците от ІV, V и VІ клас и по чужд език след VІІІ клас, изпитите по Български език и литература и по Математика след завършен VІІ клас, протичането на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/, професионалната квалификация и кариерното развитие на учителите, утвърждаване механизма на делегираните бюджети и на диференцираното заплащане.
 
1.1. Училищната мрежа
 
Училищната мрежа в Област Силистра за учебните 2008-2009 г. и 2009-2010 г. се състои от50 училища-от тях11  държавни и39- общински.
Държавните училища са 11: професионални гимназии – 8, професио-нално училище – 1, както и две специални училища – Социално-педагогичес-кия интернат (СПИ) „Христо Ботев” в с. Варненци, община Тутракан и Градско помощно училище (ГПУ) „Софроний Врачански” в гр. Силистра.
Професионалните гимназииса 8 (осем) и са по стопанско управление, администрация и услуги (ПГСУАУ) „Атанас Буров”, по механотехника (ПГМТ) „Владимир Комаров”, по строителство (ПГС) „Пеньо Пенев”, по производствени технологии (ПГПТ) „Евлоги Георгиев”, по лека промишленост (ПГЛП) „Пенчо Славейков”, по земеделие (ПЗГ) „Добруджа” – всички в гр. Силистра; по облекло, обслужване и транспорт (ПГООТ) в гр. Дулово и по механизация на селското стопанство (ПГМСС) в с. Средище, община Кайнарджа. Професионалното училища (ПУСС) „Никола Вапцаров” е по селско стопанство и се намира в с. Ситово. Паралелки за професионална подготовка има в три СОУ.
Общинските училищаса 39, като от тях 38 са общообразовател-ни, а едно училище е спортно – в гр. Силистра.
Отобщообразователните училищаначалните училища са вече само две (НУ „Светлина” в с. Поройно, община Дулово и НУ „Отец Паи-сий” в с. Алеково, община Алфатар), основните (ОУ) – 28, а средните общообразователни училища (СОУ) – 8.
Основните училищав Област Силистра по общини са разполо-жени така: в Алфатар – 1, в Тутракан – 3 (включително СПИ-с. Варненци), в Кайнарджа – 3, в Ситово – 3, в Главиница – 4, в Дулово – 6 и в Силистра – 8 (включително ГПУ-Силистра).
Средните училища в областта са общо 20 и по общини се намират в: Силистра – 11; Дулово – 4; Тутракан – 2; Главиница – 1; Ситово – 1 и Кайнарджа – 1.
Средните общообразователни училища (СОУ) са 8: в Главиница – 1, в Силистра – 2, в Тутракан – 2 и в Дулово – 3 (в Дулово, Окорш и Паи-сиево).
Профилираните гимназии саЕзикова гимназия (ЕГ) „Пейо К. Яво-ров”-Силистра и Природоматематическа гимназия (ПМГ) „Климент Охридски”-Силистра.
Общинското спортно училище(ОСУ) „Дръстър” в гр. Силистра е средно училищеи съществува от шест години.
Обслужващите звена са няколко. В Силистра те са: Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ); Център за работа с деца /ЦРД/; Ученическа спортна школа (УСШ), Обединено общежитие за средношколци (ООС) „Младост”, Ученическа астрономическа обсервато-рия (УАО) „Галилео Галилей”, Регионален център за отдих и туризъм (РЦОТ), Дом на учителя.
За сметка на закрити училища МОМН утвърди във всяка област така наречените средищни училища. Те са държавни или общински и в тях се обучават деца, в чиито селища(вече) няма училище. Децата всеки ден със специален транспорт се превозват до средищното училище.
За учебната 2009-2010 г. в областта са утвърдени следния брой средищни училища: за община Дулово – 7, за Главиница – 4, за Силистра – 3 и за Тутракан, Ситово, Кайнарджа и Алфатар – по 2.
Съответно пътуващите ученици са: в община Дулово – 932, в Главиница – 630, в Тутракан – 273, в Силистра – 268, в Ситово – 139, в Кайнарджа – 109 и в Алфатар – 79 или общо 2430 ученика.
След всичко осъществено в тази посока средно на училище се падат по около 250 ученика, но отново започва да нарастваброя на маломерните училища.
По информация на РИО средната пълняемост на паралелките по общини за 2009-2010 г. е следната: за Силистра – 22, 3 (впрофесионалните гимназии) и 21, 7 (в общинските училища, без ГПУ-Силистра), за Дулово – 22, за Тутракан – 19, 8, за Кайнарджа – 19, за Ситово – 17, 7, за Главиница – 17 иза Алфатар – 13.
 
1.2.Ученикът
в центъра на образователната политика
 
 
 
Утвърждаването на държавния план-приемв средните училища на областта се свързва с развитието на областната икономика и големите изисквания, които пазара на труда поставя пред областното образование.
В тази връзка за учебната 2010-2011 г. беше постигнат добър баланс в приема след 7-ми и 8-ми клас между професионалното и общото образование. Така в приема след 7-ми клас бяха заложени 19 паралелки и изпълнени 15, а в приема след 8-ми клас бяха заложени 28 паралелки и изпълнени 23 – или бяха изпълнени общо 38 паралелки. Това изпълнение по успеваемост се оказа значително над средното за страната. По такъв начин професионалното образование формира 20 паралелки или 52,6 %, а общото образование – 18 паралелки или 47,4 % от всички изпълнени пара-лелки.
Външното оценяванее следващото важно изискване за подоб-ряване качеството на образованието, което въведе Националната програма.
По форма то е външен и независим контрол върху резултатите от учебния процес в българските училища.
Изпити по Български език и литература (БЕЛ) и по Мате-матика след завършен VІІ клас.
Презучебната2009-2010 г. те обхвана двата възможни модула - националното външно оценяване и допълнителния модул по желание на ученика.
Резултатитеза Област Силистра показваме в таблица 1:
 
 
БЕЛ
Математика
Брой явили се
1061
1053
Положили изпита на второ ниво
518
493
Действително работили по второ ниво
509
400
Среден успех
3, 813
3, 387
Брой двойки
111  (10,5 %)
163  (15,4 %)
 
Най-добри резултати са постигнати от: ПМГ „Св. Кл. Охридски” – Силистра, ОУ „Отец Паисий” - Силистра и ОУ „Ив. Вазов” - Силистра.
 
 
 
Държавни зрелостни изпити(ДЗИ).
Броят на явилите се зрелостници на държавен зрелостен изпит по Български език и литература през 2010 г. е 1061 ученици – с 117 по-малко от явилите се през 2009 г.
Таблица 2
 
БЕЛ
Положили ДЗИ
Среден успех
Брой отлични оценки
Брой слаби оценки
2008 г.
1180
4,27
147  (12,5 %)
54  (4,6 %)
2009 г.
1178
4,13
113  (9,6 %)
77  (6,5 %)
2010 г.
1061
4,05
81  (7,6 %)
71 (6,7 %)
 
Резултатите на зрелостниците от Област Силистра са съизмерими с тези за страната – средният успех за страната за 2009 г. е по-висок с 15 стотни (4,28) и за 2010 г. – с 26 стотни (4,31).
Най-предпочитанитеза явяване предмети да са География и икономика, Биология и здравно образование и История и цивилизация. Голям е спадът на интереса към математиката – например през 2009 г. са се явили само 147 ученика.
 
1.3. Учителят– организатор и творец
на учебно-възпитателния процес
В Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)са заложени двете основни цели на националната образователна политика – равен достъп до образование и качествено образование.Реализирането на тeзи цели извежда на преден план ключовата роля на учителя.
Областната образователна система е осигурена с учители, което добре се вижда от таблица 3:
 
Учебно заведение
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Съотношение педагог./ непедагог. персонал
Училища
1246
413
3 пътиповече
Обслужващи звена
80
34
2,4 пътиповече
Детски градини
337
411
 
Общо
1663
858
2 пътиповече
 
В училищата работят 1246 педагози - учители, възпитатели и педаго-гически съветници, включително 50 директори и 25 заместник-директори. От педагогическия персонал в училищата с норма на преподавателска работа са 1048 педагози.
В системата за кариерно развитие на учителя (катоІ-ви стълб на системата за диференцирано заплащане)професионално-квалификаци-онните степени (ПКС)са пет и в Област Силистра те са постигнати от следния брой учители:
·        V ПКС имат 249 учители или 20, 27 % от общия брой в Област Силистра;
·        IV ПКС имат 137 учители или 11, 15 % от общия брой учители;
·        III ПКС имат 18 учители или 1, 46 % от общия брой учители;
·        II ПКС – 103 или 8, 38 % от общия брой учители;
·        I ПКС имат 16 или 1, 30 % от общия брой учители.
Така общо учителите, постигналите ПКС, са 523, което е 42 % от всички учители.
 
2.Висше образование
 
В сферата на висшето образование в гр. Силистра съществуват два филиала:
Филиал-Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев”.
През 2011 г. Филиалът отбеляза 110-та годишнина от началото на педагогическото образование в гр. Силистра, 40 години от своето създава-не през 1971 г., както и 25 години от началото на техническото обучение.
За учебната 2010-2011 г. Филиалът обучава общо 360 студенти в шест специалности, но притежава сграден фонд за 1600 студенти.
Специалностите „Български език и чужд език” (английски и френ-ски), „Физика и информатика”, „Електроинженерство”и „Транспортна техника и технологии” предоставят образователно-квалификационната степен „бакалавър”, а специалностите „Информатика и компютърни технологии” и „Комуникативни техники и педагогически умения” – степента „магистър”.
Филиалът провежда традиционна ежегодна научна конференция и осъществява научна издателска дейност.
 
Филиал-Силистра към Висшето училище по агробизнес и разви-тие на регионите-гр. Пловдив.
За учебната 2011-2012 г. той ще обучава общо над 300 студенти в специалностите „Аграрна икономика”, „Икономика на туризма” и „Управ-ление на агробизнеса”.
С Решение на Народното събрание от 6 юли 2011 г. и заповед на ректора от 21 юли 2011 г. филиалът предоставя бакалавърска образова-телно-квалификационна степен по трите си специалности.
За завършилите по-рано студенти се организират бакалавърски курсове, включително в задочно обучение.