Селско стопанство

ОБЛАСТ СИЛИСТРА - СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
 
Благоприятното съчетание на плодородни почви, климатични условия и релеф са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции в областта на растениевъдството и животновъдството обуславят селското стопанство като приоритетен отрасъл.
Територията на Област Силистра обхваща 118 землища със стопанисвана земя 1 942 013 дка, в т. ч. обработваемата земя е 1 723 419 дка, а мерите и пасищата са 234 077 дка. Земеделската земя в областта е 2 010 000 дка, от които 86% (1 728 600 дка) обработваема площ.
Земеделието в Област Силистра се определя от развитието на два основни подотрасъла – растениевъдство и животновъдство.
 
1. Растениевъдство
 
Приоритет в растениевъдството е отглеждането на зърнени, тех-нически и овощни култури – главно кайсии. По данни на Областна дирекция „Земеделие”-Силистра, основните видове отглеждани култури по години и тяхното съотношение спрямо обработваемата земя са:
 
Таблица 1
Отглеждани култури по години и съотношението им
спрямообработваемата земя
 
Култури
Реколтирани площи/дка
Съотн. спрямо обр. земя
Съотн. спрямо обр. земя
Съотн. спрямо обр. земя
 
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2006
2009/2007
2009/2008
Пшеница
400 583
479 995
480 577
534 382
133,40%
111,42%
111,29%
Ечемик
37 159
46 543
58 650
95 564
257,18%
205,32%
162,94%
Рапица
17 360
29 242
50 783
54 813
316%
187,45%
107,94%
Пр. ечемик
1 035
3 998
5 731
3 317
320,05%
82,99%
57,88%
Тритикале
344
120
305
3 490
1014,53%
2908,33%
1144,26%
Череши
993
993
993
651
0,06%
0,06%
0,06%
Вишни
100
300
300
300
0,005%
0,02%
0,02%
Кайсии
27 112
23 837
28 920
26 732
1,57%
1,38%
1,68%
Праскови
243
243
243
245
0,01%
0,01%
0,01%
Сливи
1 272
1 272
1 272
1 272
0,07%
0,07%
0,07%
Ябълки
79
79
79
79
0,004%
0,004%
0,004%
Лозя винени
20 947
20 678
16 756
1 425
1,22%
1,2%
0,97%
Лозя десертни
3 609
3 609
2 600
860
0,21%
0,21%
0,15%
Масл. слънчоглед
378 103
378 713
363 910
330 661
87,45%
104,08%
90,86%
Царевица
252 189
139 249
285 746
101 225
40,14%
72,70%
35,42%
Тютюн ориенталски
11 232
10 295
10 545
13 387
119,19%
130,03%
126,95%
Тютюн Бърлей
11 663
11 623
8 880
17 143
147,99%
147,49%
193,05%
Главесто зеле
 
27
198
 
 
 
 
Дини
 
97
252
 
 
 
 
Домати
 
22
372
 
 
 
 
Корнишони
 
16
30
 
 
 
 
Кромид лук-зрял
 
62
91
 
 
 
 
Пипер-сладък
 
13
62
 
 
 
 
Пъпеши
 
22
33
 
 
 
 
Тикви за семе
 
1898
6622
 
 
 
 
Фасул-зрял
 
44
42
 
 
 
 
Чесън-зрял
 
52
84
 
 
 
 
Ягоди
 
123
207
 
 
 
 
Източник:Областна дирекция „Земеделие” – Силистра.
 
От сравнителната таблица е видно, че структурата на растениевъд-ството е ориентирана към зърнопроизводство. В периода 2005-2009 г. реколтираните площи с пшеница, ечемик и царевица се увеличават. Добивите и производството от четирите най-разпространени култури са представени в таблиците по-долу:
 
Таблица 2
Среден добив на основни селскостопански култури
в Област Силистра за периода 2005–2009г.
 
Култури
Средни добиви – кг/дка
 
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Пшеница
455
208
507
299
Ечемик
401
251
461
366
Тритикале
318
227
331
252
Царевица
490
75
490
361
 
Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Силистра.
 
Таблица 3
Производство на основни селскостопански култури
в Област Силистра за периода 2005–2009г. (тона)
 
Култура
Производство - тона
 
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Пшеница
182 159
99 656
243 546
159 743
Ечемик
14 919
11 689
27 038
35 011
Тритикале
109
27
101
878
Царевица
123 530
10 388
139 980
36 536
 
Източник: Областна дирекция  „Земеделие” – Силистра.
 
Промяната в размера на площите на отглежданите култури и получените от тях добиви се дължи основно на различните климатични условия през годините, а изкупните цени, както и въвеждането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), оказват влияние за определяне интереса на земеделските стопани. По данни, предоставени от ДФ „Земеделие” – Областна дирекция Силистра, директните плащания на площ за периода 2007-2010 г. са:
 
Таблица 4
Данни за броя на подадените заявления
в кампаниите за директни плащания на площ в област Силистра
 
Кампания ДПП година
Заявления общо - брой
Заявления по СЕПП
Декларирана площ за СЕПП, ха
Размер на СЕПП
лв./ха
Размер на НДП
лв./ха
2007
5 005
5 005
161 074,22
103,9
41,4
2008
5 205
5 186
163 634,48
127,9
93,0
2009
5 504
5 295
162 875,76
162,3
75,5
2010
6 531
5 621
161 940,51
178,2
94,7
Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Силистра.
 
Към 2009 г. трайните насаждения заемат площ от 31 500 дка. Това е твърде скромен дял – само 1,83 % от обработваемата земя. През 2004 г. реколтираните площи заети с трайни насаждения са били 55 976 дка или 3,25 % от обработваемата земя, а през 2009 г. се наблюдава тенденция към намаляване на техния размер с близо 1,41 %.
Овощнитевидове са върху 29 215 дка, представени основно от кайсиеви насаждения – 26 732 дка (91,16 %). Останалите площи с овощни насаждения или 8,84% са заети от череши, вишни, праскови, сливи и ябълки.
 
Повечето кайсиеви масиви са разположени в землищата на общи-ните Дулово, Главиница и Силистра. Средните добиви през 2009 г. са 265 кг/дка, при 700 кг/дка за 2008 година. Общ проблем на трайните насаждения е масовото им застаряване. През последните няколко години са реализирани около 2000 дка млади кайсиеви насаждения – предимно частни инициативи. Възстановяването и увеличаването на кайсиевите и лозовите масиви е един от приоритетите за развитие на аграрния сектор в областта.
 
През 2008-2009 г. лозовите масиви заемат 2 285 дка, като преобла-дават винените сортове – 1425 дка.
Тютюнопроизводствотое застъпено в общините Дулово, Главиница и Тутракан. Общият размер на реколтираните площи през 2009 г. е 30 530 дка, при среден добив 183 кг/дка от тютюн „Ориенталски” и 217 кг/дка от сорта „Бърлей”. Ниските изкупни цени, ограничените квоти и свитите пазари за тези сортове правят зависимостта от това производство твърде рискова в средносрочен и дори в близък план.
Зеленчукопроизводствотовече е загубило пазарната си ориентация, следва трайна тенденция на спад и запазва значимостта си предимно за натуралните стопанства.
 
2. Животновъдство
 
В Област Силистра има общо 483 ферми и е на шесто място в национален мащаб по брой ферми І-ва категория. Броят на стопанствата, които отговарят на европейските изисквания, е 158. В тях се отглеждат общо 3 163 броя животни. В региона са регистрирани и 10 ферми от ІІ-ра категория с общо 102 крави. Най-много са фермите от ІІІ-та категория с 4 броя и с над 4 крави – 315 с общ брой на животните 2161, а тези с повече от 10 животни са 49 ферми. В областта има две ферми за бройлери и една ферма за отглеждане на кокошки-носачки.
Броят на селскостопанските животни (ССЖ) в Област Силистра по видове е:
Таблица 5
Брой на селскостопанските животни (ССЖ)
в Област Силистра по видове за периода 2006-2009 г.
 
Вид и брой животни
Години
2006
2007
2008
2009 І-во полугодие
Говеда общо
18 398
14 498
14 998
14 146
В т.ч. крави
10 951
10 711
10 750
8 619
Овце общо
100 458
100 242
91 736
83 519
В т.ч. овце майки
72 551
69 311
62 296
49 444
Кози общо
30 304
26 606
15 758
13 042
В т.ч. кози майки
24 272
20 622
12 193
10 720
Биволи
127
218
272
325
Биволици
69
181
209
186
Свине общо
56 018
51 714
48 012
39 610
В т.ч. свине майки
6 991
6 595
6 051
4 646
Птици общо
482 602
407 000
396 500
393 855
В т.ч. кокошки
239 406
220 000
276 500
280 405
Пуйки
21 880
13 800
14 167
12 350
Зайци общо
16 438
10 992
11 803
9 034
В т.ч. зайкини
3 785
2 926
2 392
2 111
Пчелни семейства
35 388
37 992
36 468
35 929
Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Силистра.
 
За първото полугодие на 2009 г. намаляват всички видове животни в сравнение с 2007 и 2008 г. освен биволите, които се увеличават като цяло, но биволиците са по-малко от 2008 г.
Броят на животновъдните стопанства отглеждащи млечни крави по регистъра на подадените заявления за квоти в началото на 2007 г. е 498 броя като средно в стопанство се отглеждат по 2,27 броя крави.
Овцевъдствотокато отрасъл все повече се ориентира от млечно в месодайно направление. С всяка изминала година производството на овче мляко намалява, докато броя на овцете в областта е относително постоянен.
Отчита се и  спад в броя на отглежданите крави, което е резултат от въвеждането на квотната система за кравето мляко. Броя на одобрените заявления за покупко-продажба на млечни квоти в област Силистра за периода 2009-2011 г. е представен в таблицата по-долу:
 
Таблица 6
Заявените квоти от млекопроизводители за периода 2009-2011 г.
 
Закупуване на индивидуална млечна квота
Брой заявления
Количество краве мляко, кг
Квотен период 2009-2010 (1.04-31.03)
8
163 000
Квотен период 2010-2011 (към 31.12.2010)
3
31 000
Продажба на индивидуални квоти
Брой заявления
Количество краве мляко, кг
Квотен период 2009-2010 (1.04-31.03)
4
115 315
Квотен период 2010-2011 (към 31.12.2010)
16
166 477
Източник: Държавен фонд ”Земеделие” – Областна дирекция Силистра.
 
Получената продукция за разглеждания период е представена в таблица 7 :
Таблица 7
Получена продукция за периода 2006-2009 г.
 
 
Продукция
Година
2006
2007
2008
2009 І-во полугодие
Мед в тона
641
965
1 186
375
Краве мляко в хил. литри
47 420
31 378
38 091
16 965
Биволско мляко в хил. литри
57
295
417
115
Козе мляко в хил. литри
3 417
3 248
3 347
1 519
Овче мляко в хил. литри
2 124
2 578
5 918
2 270
Яйца в хил. броя
41 751
34 961
53 467
23 816
Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Силистра.
 
Към 01.12.2008 г. в млекопреработвателните предприятия на тери-торията на Област Силистра са предадени 25 004 889 л краве мляко. Произведени са 3 095 112 кг краве сирене и 840 085 кг краве кашкавал. Към същата дата в кланиците са постъпили 19 917 бр. свине с живо тегло 1 935 903 кг и кланично тегло 1 222 264 кг. Силистренска област е сред малкото, които имат предприятия за преработка на месо и мляко, лицензирани за европейския пазар.
Съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в ОД „Земеделие”-гр. Силис-трарегистрираните и пререгистрираните земеделски производители за периода 2005-2009 г. са:
 
Таблица 8
Регистрирани и пререгистрирани земеделски производители
 
Година
Общ брой
регистрирани
Пререгистрации
Нови
регистрации
2005
2 522
2 190
332
2006
3 028
1 962
1 066
2007
2 816
2 159
657
2008
3 400
2 407
993
до 30.09. 2009г.
3 135
2 595
540
Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Силистра.
 
Отчетения повишен интерес от страна на земеделските производи-тели се дължи главно на финансовото подпомагане от ДФ „Земеделие” по национални програми и европейски фондове в областта на земеделието и развитието на селските райони.
Подпомагането на земеделските производители от предприсъедини-телната програма САПАРД в Област Силистра по години на прилагане има следното изражение:
Таблица 9
Подпомагане на земеделски производители в област Силистра
 
Година на прилагане
 
Брой одобрени заявления
Ангажиран
бюджет (лeва)*
 
2001
6
2 905 080
2002
16
5 813 071
2003
44
10 566 469
2004
54
15 505 821
2005
-
-
2006
28
6 779 026
2007
24
3 638 894
ОБЩО в т.ч. по мерки:
172
45 208 362
Мярка 1:„Инвестиции в земеделски стопанства”
144
35 365 609
Мярка 2:„Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти”
14
7 093 415
Мярка 3:„Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи”
14
2 749 338
Източник: ДФ „Земеделие” – Силистра.
 
Приетитезаявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони  2007-2013 в Област Силистра за периода 2008-2010 г. са посочени в таблица 10:
Таблица 10
 
Мерки от ПРСР 2007-2013
2008
2009
2010
Брой приети заявл.
Обща сума на приетите проекти, лв.*
Брой приети заявл.
Обща сума на приетите проекти, лв.*
Брой приети заявл.
Обща сума на приетите проекти, лв.*
ОС 1
 
 
 
 
 
 
112
53
1 789 452,00
68
2 410 380,00
-
121
91
50 224 041,54
45
20 446 507,19
7
331 922,76
123
2
4 943 369,73
4
17 636 962,21
5
12 887 697,94
141
6
87 960,00
34
498 440,00
14
205 240,00
Общо за ОС 1
152
57 044 823,27
151
40 992 289,40
26
13 424 860,70
ОС 2
 
 
 
 
 
 
223
3
136 290,40
1
156 166,80
1
24 323,71
 Общо за ОС 2
3
136 290,40
1
156 166,80
1
24 323,71
ОС 3
 
 
 
 
 
 
311
 
1
451 631,40
3
1 625 884,98
312
 
4
1 816 701,76
7
2 516 402,46
313
 
1
300 648,05
 
 
321
3
7 940 326,46
8
37 813 417,01
4
17 048 029,06
322
2
3 837 288,65
5
9 566 630,52
6
4 104 478,80
 Общо за ОС 3
5
11 777 615,11
19
49 949 028,74
20
25 294 795,30
ОБЩО към 31.12.2010:
160
68 958 728,78
171
91 097 484,94
47
38 743 979,71
* Сумите отразяват заявените първоначално от ЗП размер на инвестициите.
Източник: Държавен фонд „Земеделие” – Областна дирекция Силистра.
 
Благоприятно въздействие за развитие на сектора в област Силистра оказват и инвестиционните програми на ДФ „Земеделие”,което е видно от данните съдържащи се в сравнителна таблица 11:
 
Таблица 11
Усвоен финансов ресурсза инвестиции
в селското стопанство за периода 2000-2007 г.
 
Година
Брой
Усвоен финансов ресурс за инвестиции в селското стопанство, лв.
В това число
Пряко финансиране от ДФЗ
Рефинансирани от ТБ
2000
41
1 132 305
-
1 132 305
2001
7
265 600
156 300
109 300
2002
1
10 900
10 900
-
2003
39
3 152 046
946 819
2 205 227
2004
39
3 747 288
817 210
2 930 078
2005
28
1 841 578
1 637 578
204 000
2006
50
5 514 804
307 060
5 207 744
2007
19
2 229 370
-
2 229 370
Източник: Държавен фонд „Земеделие” – Областна дирекция Силистра.
 
За периода 2000-2010 г. целевитекредити, субсидии и държавни помощи по краткосрочните схеми за подпомагане от ДФЗ в Област Силистра, имат следното цифрово изражение:
 
Таблица 12
Разпределение на усвоения финансов ресурс
по сектори за периода 2000-2010 г.
 
Година
Усвоен финансов ресурс
В т.ч. субсидии и държавни помощи
Разпределение на финансовия ресурс по сектори
Растениевъдство
Животновъдство
Общо
В т.ч. субсидии
В т.ч. субсидии за копен-сиране на загуби
Общо
В т.ч. субсидии
2000
1 361 760
605 116
1 361 760
605 116
-
-
-
2001
4 577 943
557 244
4 577 943
557 244
-
-
-
2002
2 842 539
1 077 239
2 842 539
1 077 239
-
-
-
2003
2 300 619
1 086 653
2 300 619
1 086 653
-
-
-
2004
1 765 144
1 332 019
1 765 144
1 332 019
-
-
-
2005
2 274 660
1 586 674
2 274 660
1 586 674
-
-
-
2006
2 899 101
2 793 737
2 464 276
2 358 912
136 170
298 656
298 656
2007
417 889
-
417 889
-
-
-
-
2008
5 142 704
3 912 178
861 186
-
1566992
2 714 526
2 345 186
2009
2 318 375
834 415
1 062 569
8 674
-
1 255 806
825 741
2010
1 382 606
650 059
362 421
15 346
-
1 020 185
634 713
Източник: Държавен фонд „Земеделие” – Областна дирекция Силистра.
 
Данните в таблица 13 по-долу отразяват броя на подадените заявле-ния в кампаниите за директни плащания на площ (ДПП) за периода 2007-2010 г. в Област Силистра:
Таблица 13
Директни плащания на площ за периода 2007-2010 г.
 
Кампания ДПП година
Заявления общо брой
Заявления по СЕПП
Декларирана площ за СЕПП, ха
Размер на СЕПП лв. / ха
Размер на НДП лв./ ха
2007
5 005
5 005
161 074,22
103,9
41,4
2008
5 205
5 186
163 634,48
127,9
93,0
2009
5 504
5 295
162 875,76
162,3
75,5
2010
6 531
5 621
161 940,51
178,2
94,7
Източник: ДФ „Земеделие” – Силистра.
 
Отчита се тенденция на спад в свиневъдството. През последната отчетена година (2008), броят на свинете в Област Силистра е намалял с около 7,2% спрямо предходната 2007 г. и с 14,3% спрямо 2006 г. Благодарение на частни инициативи и подкрепата на програма САПАРД през последните години са създадени няколко средни ферми с модерно оборудване.
Недоразвита възможност за пазарна ориентация и реализиране на допълнителни доходи в малките стопанства е зайцевъдството. Търсенето на зайче месо е голямо, изкупните цени са мотивиращи, условията за развитие – изключително благоприятни.  Регистрираният през 2008 г. брой от 11 803 заека би могъл да се увеличи многократно.
Птицевъдствотосъщо е с нереализиран потенциал, както на експортно ориентирана продукция, така и към вътрешния пазар. Отчита се тенденция на спад с около 15,7% през 2007 г. спрямо 2006 г. и с 2,6% през 2008 г. спрямо 2007 г.
Традиционно в Област Силистра се развива и пчеларството. През 2007 г. пчелните семейства са се увеличили с 2 604 броя спрямо предходната 2006 г., а само за първото  полугодие на 2009 г. техният брой е достигнал 35 929. Получената продукция през 2008 г. е 1 186 т пчелен мед, което е с 37,1% повече от произведеното количество през 2007 г. и с 85% повече от това през 2006 г. Отчетените положителни резултати в това направление се дължат главно на възможностите за подпомагане, които предоставя  Националната програма за пчеларство. Към 31.12.2010 г. одобрените заявления за подпомагане по програмата са 27 с размер на договорената сума 242 005 лв., а за периода 2011-2013 г. – 24 с размер на сумата 156 991 лв.
 
ІII.3. Пазар на земята
 
Пазарът на земеделски земи в Силистренска област е активен. Цена-та се движи в диапазон от 45-1000 лв./дка. Средната цена за областта е 365 лв./дка. В таблица 14 са посочени данни на ОД „Земеделие”-Силистра за състоянието на пазара на земята по общини:
 
Таблица 14
Пазар на земя по общини в Област Силистра
 
Община
Брой сделки
Прода-дена
земя
Катего-рия
Цена на декар
Начин на трайно ползване
дка
 
от мин.
до макс.
Алфатар
146
2 482
3,4,5,6
45
590
ниви, лозя, пасища, мери, ов. градини, др. трайни, др. сел. територии
Главиница
469
9 573
3,4,5,6
60
450
ниви
Дулово
441
5 940
3,4,5
64
1000
ниви, трайни насаждения
Кайнарджа
631
7 939
3,4,5,6
200
300
ниви
Силистра
431
6 055
3,4,5,6,9
230
700
ниви, лозя, пасища, мери, овощни градини, др. трайни, гора в зем. земи, др. зем. култури
Ситово
218
3018
3,4,5,6
250
450
ниви
Тутракан
255
3 591
1,2,3,4,
5,6
65
713
ниви, трайни насаждения
ОБЩО:
2 591
38 598
3,4,5
130
600
ниви
Източник: Областна дирекция „Земеделие”-Силистра.
 
 
 
 
 
ІII.4. Горско стопанство
 
Горският фонд на Област Силистра се стопанисва от държавните горски стопанства (ДГС) в Силистра и Тутракан и Държавното ловно сто-панство (ДЛС) „Каракуз” със седалище в гр. Дулово.
Общата площ на горския фонд е 62 300,3 ха. От тях 10 913,3 ха се стопанисват от ДГС-Тутракан, 31 300 ха – от ДЛС „Каракуз” и 20 117 ха – от ДГС-Силистра. По вид на земите, собственост и вид на горите разпределението е следното:
Таблица 15
Вид на земите в горския фонд на Област Силистра
 
Държавни горски стопанства /ДГС/ -
общо хектари
Вид на земите
Залесена площ
Незалесена дърво-производителна площ
Недървопро-изводителна площ
Горски пасища
ДГС-Силистра,
20 117 ха
19 090 ха
или 94,9 %
479 ха
или 2,4 %
548 ха
или 2,7 %
0
ДГС-Тутракан,
10 913,3 ха
10 407,3ха
или 95,5 %
268,3 ха
или 2,5 %
228 ха
или 2,1 %
0
ДЛС-Каракуз,
31 300 ха
28 986 ха
`или 92,6 %
662 ха
или 2,1 %
1652 ха
или 5,3 %
0
 
Таблица 16
Собственост на горите в Област Силистра по горски стопанства
Собственост
на горите
 
ДГССИЛИСТРА
ДГСТУТРАКАН
ДЛСКАРАКУЗ”-ДУЛОВО
Площ, ха
Площ, %
Площ, ха
Площ, %
Площ, ха
Площ, %
Държавна
16 647
82,8
9 532
87,3
25 259
80,7
Общинска
1 897
9,4
1 303,5
11,9
29 72
9,5
Частна
1 368
6,8
77,8
0,7
3 069
9,8
На други юридически лица
205
1,0
0
0,0
0
0,0
ОБЩО:
20 117
100,0
10 913,3
100,0
31 300
100,0
 
Таблица 17
Вид на горите в Област Силистра
Вид на горите
Площ, ха
Площ, %
Иглолистни
309
1,6
Широколистни
високостъблени
3 839
20,1
Издънкови за превръщане
6 738
35,3
Нискостъблени
8 204
43,0
ОБЩО:
19 090
100,0
 
 
Горите в района на ДГС-Силистра са съставени от широколистни видове: цер, благун, сребролистна липа, габър, космат дъб, клен, мекиш, явор, полски бряст, ясен, върба, мъждрян, айлант, орех, махалебка, черни-ца, явор, акация, топола, червен дъб и др. В района на ДГС-Тутракан са застъпени топола, акация, липа и цер. Основният дървесен вид, даващ облика на естествената растителност в ДЛС „Каракуз”, е церът, който образува предимно смесени и чисти издънкови насаждения.
По бреговете на суходолията са се настанили смесени насаждения от зимен дъб, благун, сребролистна липа, габър и клен. Върху най-стръм-ните и девастирани терени, естествената горска растителност се състои от келяв габър, мъждрян, клен, бряст и др. Дървесните видове, използвани за залесяване на посочените терени, са основно акацията, а по суходолията – различни клонове топола. Успоредно с акациевите култури са залесявани и култури от гледичия. Сравнително малко е участието на иглолистните култури, представени главно от черния бор, но се срещат смърчови и бял борови култури. Покрай суходолията със защитна цел са създадени държавни защитни горски пояси от акация, гледичия, махалебка, планински ясен, зарзали, череши и др.
Дивечовият съставе разнообразен.Характерни за района са степните животински видове. Типични техни представители са: порът, лалугерът, заекът, обикновената полевка, полските мишки и други. От по-едрите бозайници се срещат сърната, дивата свиня, еленът и др.
Създаването на нови високостъблени гори и превръщането на издънковите в такива е едно от най-важните мероприятия в горите. Залесяванията, които се извършват, са залесявания на предварително освободени площи, на които е направена почвоподготовка и такива, които се извършват под склопа на насажденията, предвидени за превръщане в семенни с цел подобряване на видовия състав и обогатяване на видовото разнообразие на естествено възобновените насаждения.
В ДЛС „Каракуз” наред с лесокултурните дейности, основни дейности са и запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча на територията на станцията; изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на необходимите биотехнически мероприятия; възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча; аклиматизация на дивеча; ползване на дивеча и дивечовите продукти. Ловното стопанство е обитавано от следните видове дивечблагороден елен, сърна, дива свиня, заек, лисица, дива котка, яребица, пъдпъдък, фазан. Това е дивечът, който може да бъде обект на лов и е най-разпространен в ловното стопанство. Освен него се срещат и вълкът, най-вече като преминаващ и то много рядко белката, златката, язовеца, пора и невестулката.
Основните насоки за развитието на горските територии се определят от лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите осигуряват добри предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд. Най-важните лесокултурни дейности са залесяването (след сечи, ново зале-сяване, при реконструкция на насажденията, попълване на редини, подпомагане на естественото възобновяване), правилното извеждане на различните видове сечи и други мероприятия, съобразени с екологичните условия на района.