Икономика

ОБЛАСТ СИЛИСТРА - ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 
В този раздел са представени брутният вътрешен продукт и брутната добавена стойност, нефинансовите предприятия, заетите в тях лица, приходите и разходите на предприятията и тяхната ефективност, придобиването на дълготрайни активи и преките чуждестранни инвести-ции, както и икономическите сектори на търговията и доходите на населе-нието и промишлеността (индустрията).
 
1. Брутен вътрешен продукт (БВП)
ибрутна добавена стойност (БДС)
 
Икономическият профил на Област Силистра може да бъде предста-вен най-напред чрез нивата (стойностите) на най-общите икономически показатели за областта – брутния вътрешен продукт (БВП) и брутната добавена стойност (БДС).
По тези показатели представяме данни за годините до 2008 г., т. е. само за тези години, през които областта все още не е засегната от общата (световна финансова и национална икономическа) криза, икономическите процеси следват своя естествен ход без все още да са се деформирали в кризисните условия.
 
1.1.БВП на областта по пазарни цени за периода 2003-2007 г. плавно се увеличава, като скокът в ръста му е през 2008 г. – с цели 22,14 %.
Таблица 1.
БВП на Област Силистра за периода 2003-2008 г. (хил. лева)
 
Години
БВП – общ размер
в хиляди лева
БВП на човекот населението (лева)
2003
424 688
3073
2004
459 417
3364
2005
488 760
3623
2006
511 058
3831
2007
531 110
4030 (4085)
2008
648 679
4990
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел VІІІ.
 
Съответно различни са и темповете на изменение на БВП (в хиля-ди лева и в %):
·        за 2003-2004 г. – с 34 729 (8,18 %);
·        за 2004-2005 г. – с 29 343 (6,39 %);
·        за 2005-2006 г. – с 22 298 (4,56 %),
·        за 2006-2007 г. – с 20 052 (3,92 %),
·        за 2007-2008 г. – с 117 569 (22,14 % - скокообразен и най-висок ръст за последните десет години).
Този процент е далеч по-голям от средния ръст на БВП за страната за 2008 г. – 6,3 % и може да бъде обяснен освен с много благоприятните параметри на периода и със сравнително ниското изходно ниво на развитие на самата област.
 
1.2.Брутната добавена стойност (БДС) eразликата между БВП и корективите, т.е. нето-данъците (данъците минус субсидиите върху про-дукцията). За областтаданните са следните:
 
Таблица 2
БВП и БДС на Област Силистра за периода 2003-2008 г.
 
Години
БВП– общ размер
в хиляди лева
БДС- общ размер
в хиляди лева
2003
424 688
363 081
2004
459 417
383 851
2005
488 760
402 229
2006
511 058
417 766
2007
531 110
436 022
2008
648 679
540 519
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел VІІІ.
 
И при този най-общ икономически показател прави впечатление,
 повишението на стойността за 2008 г. и като абсолютен размер, и като относителен ръст в % спрямо предходната година – 104 497 хил. лева или 23,96 %,след неприятен спад от четири години, макар и бавно се е възстановила положителната тенденция за увеличение на дела на БДС в БВП, което говори както за благотворното влияние на данъчната политика (ниски данъци), така и за известно повишаване на производителността на труда. Ето го процеса (в %): 2003 – 85,49; 2004 – 83,55; 2005 – 82,30; 2006 – 81,74; 2007 – 82,10; 2008 – 83,33.
По икономически сектори стойностите на БДС за областта за периода 2003-2008 г. са следните (в хиляди лева):
 
Таблица3
 
Икономически сектори
БДС по години (хил. лева)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Селско и гор-ско стопанст-во
132 546
143 723
139 492
136 119
106 093
154 861
Индустрия
47 273
50 608
55 390
68 349
101 439
104 941
Услуги
183 262
189 520
207 347
213 298
228 490
280 717
ОБЩО БДС
363 081
383 851
402 229
417 766
436 022
540 519
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел VІІІ.
 
В сектор „Селско и горско стопанство” сенаблюдава неравно-мерно формиране на БДС. Големият спад е през 2006-2007 г., но още през 2007-2008 г. ръстът е впечатляващ – около 45 %. Тези колебания обаче са характерни и типични за сектор, който в голяма степен е зависим не само от състоянието на пазара и вноса, но и от климатичните условия.
В сектор „Индустрия” еналице значителен ръст за 2006-2007 г.
В сектор „Услуги” се произвежда над половината от БДС на областта. За периода е налице постоянна тенденция на повишаване размера на БДС, както и скокообразен ръст за 2008 г.
За нуждите на сравнението ще посочим, че БДС в Северния центра-лен район (СЦР) за същата 2008 г. е 4 831 770 хил. лв., а по икономически сектори има следните стойности:
·        за сектор „Аграрен” – 597 920 хил. лв.;
·        за сектор „Индустрия” – 1 511 111 хил. лв. и
·        за сектор „Услуги” – 2 722 739 хил. лв.
 
Съпоставени със стойностите на областта, данните показват, че Област Силистра държи първо място сред областите от СЦР по размер на БДС в сектора на селското стопанство. Този размер за 2008 г. е 25,90 % от БДС на целия СЦР.
 
2.Предприятията
от нефинансовия сектор в Област Силистра
 
Производствените предприятия, както и множеството предприятия от сферата на услугите, са нефинансови предприятия. Те представляват така наречения нефинансов (производствен) сектор, който съгласно уточнението от „Статистически годишник-Силистра 2008” на ТСБ-Силистра включва всички стопански единици, чиято дейност е производството на стоки и нефинансови услуги на пазара с цел реализиране на печалба. Тук данните за приходите и разходите задейността са изчислени от годишните счетоводни отчети за приходите и разходите на фирмите.
В този подраздел ще представим броя на предприятията в Област Силистра по форма на собственост, по общини, по икономически дейнос-ти, по брой на заетите лица и по резултатите от дейността им.
 
Таблица 4
Брой на предприятията в Област Силистра
по форма на собственост за периода 2004-2008 г.
 
Форма
на собственост
Години
и брой предприятия
2004
2005
2006
2007
2008
Общественсектор
24
20
18
14
16
Частенсектор
3430
3374
3401
3477
3584
ОБЩОпредприятия
3454
3394
3419
3491
3600
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ.
 
Видно от горепосочената таблица е, че за посочения период броят на предприятията в областта се запазва относително постоянен, освен това в много отраслови сектори изцяло доминира частната форма на собственост.
В тази връзка предварително ще посочим, че единственият отрасъл, в който все още доминират публичните трансфери (субсидии), е здра-веопазването.
 
Таблица 5
Брой на предприятията в Област Силистра
по общини за периода 2004-2009 г.
 
ОБЩИНИ
Години и брой предприятия
(дял в %)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Силистра
2222 (64,3 %)
2236 (65,9 %)
2235 (65,4 %)
2310 (66,2 %)
2328 (64,7 %)
2437 (63,2 %)
Дулово
497
459
477
479
506
574
Тутракан
354
312
331
336
366
430
Главиница
168
157
162
156
169
168
Ситово
101
100
93
93
90
97
Алфатар
55
65
63
66
70
78
Кайнарджа
57
65
58
51
71
75
ОБЩО предприятия
3454
3394
3419
3491
3600
3859
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ и Годишни данни за 2009 г.
 
Както се вижда, за2009 г. общия брой на предприятията в областта е значително увеличен – вече 3859 (срещу 3600 за 2008 г.), коетосчитаме, чее следствие от много добрата за областта 2008 г. За общините Силистра, Дулово, Тутракан и Алфатар се запазва тенденцията броят на предприя-тията да се увеличава. В община Силистра са съсредоточени около две трети – над 63 %за 2009 г. – от общия им брой.
 
 
Таблица 6
Брой на предприятията в Област Силистра
по икономически дейности(отраслови сектори) за периода 2004-2009 г.
 
ОТРАСЛОВИ
СЕКТОРИ
Години и брой предприятия
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Търговия и ре-монт на техника
1683
1588
1607
1636
1675
1747
Преработваща промишленост
365
376
385
374
369
374
Селскои горско стопанство
299
319
312
317
335
382
Хотелии общест-вено хранене
323
319
304
283
242
258
Транспорт, скла-диране и съобще-ния
192
191
175
191
203
205
Строителство
118
135
132
161
188
189
Здравеопазване и социални дейнос-ти
183
181
186
186
187
181
Операции с иму-щество и бизнес-услуги
203
207
226
233
276
69
Образование
21
21
24
27
23
21
Рибно стопанство
2
1
3
2
3
 
Производство на електроенергия, газ и вода
1
3
2
1
1
+ канализация и отпадъци - 5
Добивна промиш-леност
1
1
2
3
1
 
Други дейности,обслужващи обществото
63
52
61
77
97
129
Професионални и научни дейности
 
 
 
 
 
196
Административни и спомагателни дейности
 
 
 
 
 
43
Разпространение на информация и творчески про-дукти; далекосъобщения
 
 
 
 
 
36
Култура, спорт и развлечения
 
 
 
 
 
24
ОБЩО
ПРЕДПРИЯТИЯ:
3454
3394
3419
3491
3600
3859
Забележка: За вече подлежащите на статистически отчет четири нови отраслови сектора посочваме данни само за 2009 г.
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ и Годишни данни за 2009 г.
 
Видно е от таблицата, че близо половината от предприятията на областта са в отрасловия сектор на търговията и ремонта на автомобили и техника. Силно е присъствието на отрасъла „преработваща промишле-ност” и сектора „селско и горско стопанство”. Голямо за периода е увеличението на предприятията в отрасъла „строителство”.
 
Таблица 7
Брой на предприятията в Област Силистра
по групи предприятия според броя на заетите в тях лица
за периода 2004-2009 г.
 
ГРУПИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
според броя на заетите лица
Години
и брой предприятия
2004
2005
2006
2007
2008
2009
до 9 заети
микропредприятия
3098
3048
3040
3108
3208
3493
от 10 до 49 души – малки предприятия
289
284
319
327
331
322
от 50 до 249 души – средни предприятия
60
58
55
52
57
 
над 250 заети - големи предприятия
7
4
5
4
4
 
ОБЩО
предприятия:
3454
3394
3419
3491
3600
3859
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ и Годишни данни за 2009 г.
 
По този показател огромният бройпредприятия в Област Силистра са микропредприятията, т. е. със заети в тях до 9 души. За 2009 г.техни-ят дял е над 90 % от всички предприятия в областта. Делът на малките предприятия е 8,3 %, а на големите и средни предприятия - 1,6 % от общия брой. Тези дялове общо взето следват ситуацията както в страната, така и в Европейския съюз.
За 2008 г. големите и средни предприятия са съсредоточени най-вече в отрасловите сектори на:
·   преработващата промишленост – 2 големи и 31 средни предприя-тия,
·   здравеопазването1 голямои 2 средни,
·   добиване и производство на вода1 голямо,
·   строителството11 средни,
·   селскотои горско стопанство – 6 средни,
·   хотелии обществено хранене – 2 средни,
·   добивнатапромишленост – 1 средно и др.
За разположението на големите и средни предприятия в общините на областта предлагаме следната
 
Таблица 8
Брой на големите и средните предприятия
в Област Силистра по общини за периода 2004-2008 г.
 
 
Общини
Години и брой предприятия
2004
2008
Силистра
6 големи
41 средни
4 големи
39 средни
Дулово
1 голямо
9 средни
 
9 средни
Тутракан
 
8 средни
 
5 средни
Алфатар
 
1 средно
 
3 средни
Ситово
 
 
 
1 средно
Главиница
 
1 средно
 
 
или ОБЩО
7 големи
60 средни
4 големи
57 средни
 
Що се отнася до броя на фирмитеспоред крайния финансов резултат от дейността им, тук процентът на печелившите фирми в областта е намалял от 80,46 % през 2006 г. до 72,60 % за 2009 г., фирмите със загуби са се увеличили от 9,77 % през 2006 г. до 14,50 % за 2009 г., а фирмите с нулев краен резултат също се увеличават от 9,77 % през 2006 г. до 12,90 % за 2009 г.
 
3. Заети лица
в предприятията от нефинансовия сектор
 
Данните за периода 2006-2008 г. като най-благоприятния икономи-чески период за Област Силистра показват, че броят на заетите лица (въпреки спада на населението), макар и леко, се увеличава в сегментите на микро-, малките и средни предприятия за сметка на заетите в големите предприятия. В микро- и малките предприятия работят около две трети (65,5 %) от заетите в областта.
 
Таблица 9
Брой на заетите лица в Област Силистра
по групи предприятия (микро-, малки, средни и големи)
за периода 2006-2008 г.
 
ГРУПИ
предприятия
Години и брой заети
2006
2007
2008
микропредприятия
6881
6844
7074
малки предприятия
6507
6792
6976
средни предприятия
5624
5273
5729
големи предприятия
1964
1739
1652
ОБЩО заети лица
в Област Силистра
20 976
20 648
21 431
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ.
 
Ако съпоставим тези цифри с изнесените в Таблица 7, можем да кажем, че в микропредприятията на Област Силистра работят средно по 2,2 души, в малките предприятия – средно по 20,8 души, в средните – средно по 101,4 души, а в големите – по около 412 работника.
В отрасловите сектори най-много работна ръка поглъщат преработ-ващата промишленост (30 % от заетите), търговията и ремонта (24,5 %) и селското и горско стопанство (12,6 %).
 
Таблица 10
Брой на заетите лица в предприятията на Област Силистра
в по-важните икономически дейности (отраслови сектори)
за периода 2006-2008 г.
 
 
ОТРАСЛОВИ СЕКТОРИ
Години и брой заети
2006
2007
2008
Общо заети лица
в Област Силистра
20 976
20 648
21 431
Преработваща промишле-ност
6608
6438
6362
Търговия и ремонт на автомобили и техника
5071
5089
5248
Селско, ловно и горско стопанство
2800
2662
2694
Строителство
1310
1485
2005
Здравеопазване и социал-ни дейности
1486
1418
1463
Хотелиерство и обществе-но хранене
991
1045
1074
Транспорт, складиране и съобщенията
1178
940
943
Операции с имущество и бизнес-услуги
596
555
572
Други услуги за общество-то и личността
371
417
481
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ.
 
Проблемът, съотнесен към общините показва, че в предприятията на Община Силистра за 2008 г. работят 14 368 души или 67 % от всички заети. Освен това има ясно изразена тенденция на увеличение на заетите в общините Дулово и Алфатар.
 
Таблица 11
Брой на заетите лица в Област Силистра по общини
за периода 2006-2008 г.
 
 
ОБЩИНИ
Години и брой заети
2006
2007
2008
Общо заети лица
в Област Силистра
20 976
20 648
21 431
Силистра
14 122
13 922
14 368
Дулово
2696
2733
2897
Тутракан
2305
2176
2231
Главиница
708
655
737
Ситово
630
603
501
Алфатар
377
 
503
Кайнарджа
138
 
194
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ.
 
4. Приходи и разходи
на предприятията от нефинансовия сектор
 
Общите приходина предприятията като интегрален пока-зател за дейността им включват нетните приходи от продажби на продук-ция, стоки и услуги и другите видове приходи на предприятието, ако има такива. Нетните приходи от продажбиса приходите без ДДС и начислен акциз. Специално този показател показва степента на чисто производстве-ната и маркетингова дейност на фирмите.
 
Първо ще представим двата вида приходи и разходите от дейност-та на предприятията като цялоза Област Силистра за периода 2004-2009 г.(в хил. лева):
Таблица 12
 
ПРИХОДИ и
РАЗХОДИ
Години
и размер на приходите и разходите (хил. лв.)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Общ размер на приходите
679 943
765 670
928 507
1 075 921
1 371 453
1 181 692
Нетни приходи от продажби
663 184
748 656
911 476
1 044 806
1 171 946
1 007 498
 
Разходи
 
662 703
734 225
879 581
982 812
1 270 906
1 061 038
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ и Годишни данни за 2009 г.
 
Приходите пъкпо общиниот дейността на предприятията за перио-да 2004-2009 г. (в хиляди лева)са следните съгласно таблица 13:
 
 
ОБЩИНИ
Години и размер на приходите
(хил. лв.)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Силистра
492 116
553 415
689 743
803 252
990 109
815 126
Дулово
73 346
76 109
98 848
113 204
143 976
150 308
Тутракан
50 305
58 877
65 601
72 975
91 678
89 927
Алфатар
14 134
18 087
9294
 
43 250
39 223
Главиница
15 806
15 750
22 064
23 118
43 298
38 062
Ситово
32 078
40 510
39 621
42 797
41 550
36 799
Кайнарджа
2158
2922
3336
 
17 592
12 247
ОБЩО ПРИХОДИ
679 943
765 670
928 507
1 075 921
1 371 453
1 181 692
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ и Годишни данни за 2009 г.
 
Най-мощен е икономическият ръст за годините 2007-2008.
Община Силистрае акумулирала над 2/3 от общите приходи на областта – 72,19 % за 2008 г. и 68,98 % за 2009 г. Като икономически възможности Община Дулово отдавна се е утвърдила на второто място. Най-малката по население Община Алфатар смело се е придвижила на четвърто място. Съществено повишение на приходите е реализирала и Община Главиница, а приходите на Община Ситово са останали относително стабилни. Раздвижена е икономическата дейност и в Община Кайнарджа.
 
Таблица 14
Приходи на предприятията от Област Силистра
в по-важните икономическите дейности (отраслови сектори)
за периода 2004-2009 г. (в хил. лева):
 
ОТРАСЛОВИ
СЕКТОРИ
Години и размер на приходите
(хил. лв.)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Търговия
и ремонт
310 772
332 112
410 387
454 273
542 257
509 422
Преработваща промишленост
162 955
187 283
246 844
298 423
348 021
262 907
Селскои горско стопанство
99 146
121 718
127 345
135 864
232 379
229 814
Строителство
 
38 893
44 353
49 492
70 359
107 196
68 175
Транспорт и съобщения
28 437
35 016
41 030
46 260
53 513
39 272
Здравеопазване и социални дей-ности
14 675
15 707
16 967
18 574
19 245
10 805
Хотели и обще-ствено хранене
7244
7731
9965
12 193
16 028
17 842
Операции с имущество и бизнес-услуги
5782
7552
7715
12 639
21 430
10 851
Образование
224
285
324
645
413
 
Други услуги за обществото
2254
2795
3705
6065
10 156
1584
Професионални и научни дейности
 
 
 
 
 
7077
Административни и спомагателни дейности
 
 
 
 
 
1513
Култура, спорт и развлечения
 
 
 
 
 
2441
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ и Годишни данни за 2009 г.
 
За периода особено впечатляващ е ръстът на приходите в секторите на търговията и ремонта – 23,57 % за 2005-2006 г. и 19,37 % за 2007-2008 г., на преработващата промишленост – 31,80 % за 2005-2006 г., 20,90 % за 2006-2007 г. и 19,37 % за 2007-2008 г., в селското и горско стопанство – 71,04 % за 2007-2008 г., в строителството – 42,16 % за 2006-2007 г. и 52,36 % за 2007-2008 г.
 
Таблица 15
Приходи на предприятията от Област Силистра
по групи предприятия според броя на заетите в тях лица
за периода 2004-2009 г. (в хиляди лева)
 
 
ГРУПИ
предприятия
Години,
размер на приходите (хил. лв.)
и дял в общите приходи (в %)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
до 9 души заети -
микропредприятия
 
222 521
(32,73)
224 820
(29,36)
277 975
(29,94)
311 590
(28,96)
397 037
(28,95)
379 019
(32,07)
от 10 до 49 души –
малки
 
206 288
(30,34)
256 724
(33,53)
294 868
(31,76)
421 059
(39,13)
500 587
(36,50)
495 174
(41,90)
от 50 до 249 души
средни
 
198 102
(29,14)
239 141
(31,23)
302 247
(32,55)
279 372
(25,97)
411 979
(30,04)
----
над 250 души –
големи
53 032
(7,80)
44 985
(5,88)
53 417
(5,75)
63 900
(5,94)
61 850
(4,51)
----
ОБЩО
ПРИХОДИ
679 943
765 670
928 507
1 075921
1 371453
1 181692
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІІ и Годишни данни за 2009 г.
 
Както беше посочено по-горе, за разглеждания период делът на микропредприятията в общия брой предприятия е много висок – от 88,9 % за 2006 г. до 90,5 % за 2009 г.. Със 100 е нараснал броят им за 2008 г. и с 285 – за 2009 г.
Същевременно в тези предприятия е много по-нисък делът на заетите вобщия брой заети – едва 32,8 % за 2006 г., 33,1 % за 2007 г. и 33% за 2008 г. Също нисък е делът, който тези предприятия съвкупно акумулират като приходи от общите приходи – за периода този дял не е надхвърлил 33 % (379 019 хил. към 1 181 692 хил. лева за 2009 г.). Микропредприятията в областта са най-удобната законова форма за самонаемане, за упражняване на личен труд, както и на труда на членовете на семейството.Значителна част от тях при кризи се оказват гъвкави и жилави икономически субекти. При малките предприятия се наблюдава ясно изразена тенденция на увеличаване на дела на техните приходи от всички приходи – вече 41,9 % за 2009 г. Разликата между двете групи предприятия (микро- и малки) в абсолютния размер на приходите също постоянно се увеличава.
За средните и големи предприятия през периода е налице неста-билна тенденция на увеличаване на приходите.
Ефективността на приходите(съответно на разходите) от дей-ността на предприятията е важен показател, който дава представа колко и какви разходи са необходими за акумулиране (натрупване) на съответен минимален (необходим) брой приходи.
За периода 2004-2009 г. съотношението е: за 2004 г. – 1,0260; за 2005 г. – 1,0428; за 2006 – 1, 0556; за 2007 г. – 1, 0947;за 2008 г. – 1,0791и за 2009 г. – 1,0774.
Както се вижда, в изминалите икономически години се е очертала тенденция на нарастване ефективността на придобитите приходи, т.е. придобиването им с по-малко разходи.
В частната сфера за 2006 и 2007 г. показателят придобива нужните позитивни стойности от 1,06 и 1,1. За отделните отраслови сектори стойностите са:
  • селско, ловно и горско стопанство: за 2006 – 1,08 и за2007 – 1.13;
·        преработваща промишленост – 1,06 и 1.11;
·        строителство – 10 и 1.19;
·        търговия и ремонт – 1,03 и 1.06;
·        хотели и обществено хранене – 1,05 и 0,96;
·        транспорт и съобщения – 1,13 и 1.16.
·        операции с имущество, бизнес-услуги – 1,28 (1,2801) и 1,28 (1,2760);
·        образование – 1,10 и 1,30.
·        здравеопазване– 1,24 и 1,24.
Забележка: За отраслите се ограничаваме само с данните за 2006 и 2007 г., тъй като разполагаме само с тях.
 
Рентабилността на продажбите е друг важен показател за ефектив-ност на предприятията и се изчислява като частно между печалбата им (брутна или нетна) и нетния размер на приходите от техните продажби.
Ползвайки таблица 12, получаваме следните стойности в %:
за 2004 – 2,6 %; за 2005 – 4,20 %; за 2006 – 5,27 %; за 2007 – 8,91 %; за 2008 – 8,58 %; за 2009 – 11,98 %.
Очевидна е позитивната тенденция за повишаване на рентабил-ността. Нещо повече – по този показател областта заема престижното второ място в Северния централен район. Ето ги стойностите на основата на нетната и брутната печалба: за СЦРсредно – 5,54 и 6,21 %; Разград – 8,26 и 8,95 %, Силистра – 7,76 и 8,59 %; Габрово – 5,53 и 6,29 %; Русе – 5,15 и 5,80 %; Велико Търново – 4,37 и 4,97 %.
Източник: Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2010-2013 //АДИРПР на СЦР/, София, юли 2010 г., с. 12.
 
 
 
5.Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА).
Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
 
Съгласно Националния счетоводен стандарт 4 (НСС 4) ДМА са всички придобити и контролирани от предприятието активи, които, първо, са предназначени за стопанска дейност, за даване под наем, за администра-тивни или за други специални цели (опазване на околната среда и др.) и, второ, се използват от фирмитеза повече от един отчетен период.Този процес е основа на производствената дейност на пред-приятията и показва степента на инвестиционна активност в областта.
 
Таблица 16
Общо натрупани (налични) ДМА
в Област Силистра за периода 2004-2009 г. (хил. лева)
 
ДМА
Години
и размер на ДМА(хил. лева)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
РАЗМЕР
247 320
280 550
339 826
431 029
610 782
567 712
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел Х и Годишни данни за 2009 г.
 
Както се вижда, годините 2005, 2006, 2007 и 2008 г. са много успешни. Ръстът в размера на ДМА за 2005 г. е 33 230 хил. лв. или 13,44 %, за 2006 г. е 59 276 хил. лева или 21,13 %, за 2007 г. – 91 203 хил. лева или 26,84 % и за 2008 г. – цели 179 753 хил. лева или 41,70 %.
Разходите за придобиване на ДМАза Област Силистраза периода 2004-2009 г. са били:
 
Таблица 17
 
Години
и разходи за ДМА(хил. лева)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
76 332
79 023
102 100
176 937
205 900
127 263
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел Х и Годишни данни за 2009 г.
 
Данните показват, че най-много разходи са направени за машини, производствено оборудване и транспортни средства – 93 144 хил. лева за 2007 г. и 56 807 хил. лева за 2009 г. Следват разходите за сгра-ди, строителни съоръжения и конструкции – 61 416 хил. лева за 2007 г. и 53 723 хил. лева за 2009 г. Разходите за земя са най-малко – 12 524 хил. лева за 2007 г. и 9422 хил. лева за 2009 г.
По групи предприятия ДМА в Област Силистра се разполагат така:
 
Таблица 18
 
 
Години
и общ размер на ДМА
Групи предприятия
според броя на заетите лица и размер на ДМА
(хил. лева)
до 9 души – микро-предприятия
от 10 до 49 души–малки
от 50 до 249 души-средни
над 250
души –
големи
2006
339 826хил. лева
90 223
114 709
110 413
24 481
2007
431 029хил. лева
124 309
159 097
120 886
26 737
2008
610 782хил. лева
201 396
208 065
166 313
35 008
ОБЩО придобити
415 928
481 871
397 612
86 226
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел Х.
 
За периода 2006-2008 г. най-много ДМА – 481 871 хил. лева – придобива групата на малките предприятия, следвана от микропредприятията и групата на средните предприятия, като разликите между трите категории предприятия не са големи.
По общини:
Таблица 19
 
ОБЩИНИ
Години и размер на ДМА (хил. лева)
2006
2007
2008
2009
Силистра
224 321
(66,01 %)
297 134
(68,93 %)
428 860
(70,21 %)
356 151
(62,73 %)
Дулово
34 452
40 278
52 823
61 755
Тутракан
26 672
32 740
40 950
54 862
Алфатар
16 826
----
29 291
35 436
Ситово
24 264
25 700
26 578
30 585
Главиница
11 475
12 919
26 800
21 378
Кайнарджа
1816
----
5480
7545
ОБЩ
РАЗМЕР
339 826
431 029
610 782
567 712
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел Х.
 
В нормално протичащия икономически период община Силистра увеличава дела си и достига за 2008 г. относителен дял от 70,21 % от всички налични ДМА в областта.
За най-важните отраслови сектори в Област Силистра картината е следната:
Таблица 20
 
ОТРАСЛОВИ
СЕКТОРИ
Години
и размер на придобитите ДМА
(хил. лева)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Селско и горско стопанство
66 210
82 923
90 166
98 353
140 557
161 512
Преработваща промишленост
72 905
93 297
118 912
148 546
167 004
143 309
Търговия и ремонт на автомобили и техника
51 340
44 713
48 724
67 979
98 504
85 445
Операции с имоти и бизнес-услуги
5618
6865
7846
23 137
64 220
26 912
Транспорт и съобщения (пощи)
12 163
14 330
18 429
22 328
43 272
39 063
Хотели и обществено хранене
2214
2265
9745
25 624
34 878
31 155
Строителство
6411
5844
10 701
14 911
30 610
27 625
Здравеопазване и социални дейности
6922
6524
10 715
10 850
11 715
5393
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел Х „Инвестиции”.
 
Отраслите на селското стопанство и на преработ-ващата промишленост са далеч преди другите по придобити ДМА за периода.
Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), са инвестиране в размер на минимум 10 % от капитала на предприятието.
В Северния централен район тези инвестиции са сравнително малко и не отбелязват значително нарастване през последните години – с натрупване през 2007 г. те са 2,88 %, през 2008 г. - 4,16 %, а през 2009 г. – само 3,72 % от общия обем на привлечените инвестиции в страната.
 
6. Търговия.
Доходи, разходи и потребление на домакинствата.
 
От трите основни икономически сектора – селско и горско стопан-ство, промишленост и услуги – в Област Силистрасекторът на търговия-та и услугите е с най-висок дял в БВП и БДС.
Първо ще посочим, че по данни на ТСБ-Силистра общо търговските обекти за продажби на дребно по стокова специализация за периода 2004-2008 г. бележат известно увеличение както следва: за 2004 г. – 1745, за 2005 г. – 1743, за 2006 г. – 1791, за 2007 г. – 1802, за 2008 г. – 1910.
От всички 1910 търговски обекти за 2008 г. 1567 са магазини и павилиони. От тях за храни, напитки и тютюневи изделия (месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти, хляб и хлебни изделия, захар и сладкарски изделия, алкохолни и безалкохолни напитки и др.) са 951, а за нехранителни продукти (облекло, обувки и кожени изделия, текстилни изделия, козметика и парфюмерия, мебели, осветител-ни тела и стоки за домакинството, железария, лакове и бои, радиотелеви-зионни стоки, електродомакински уреди, аудио и видео-касети, CDи DVD, строителни и отоплителни материали, книги, вестници и списания, мотор-ни превозни средства и резервни части и др.) – 616.
Будкитеи сергиите в стационарната търговска мрежа са 87, подвиж-ни обекти за разносна търговия – 57, складовете-магазини – 144, а бензи-ностанциите и газостанциите – 55.
(Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХVІІ.)
В челните тройки за най-купувани хранителнипродукти това са месото и месните продукти, тютюневите и хлебните изделия, а за нехранителните – горивата и маслата, строителните материали, фармацевтиката и медицинските изделия.
Много стоки не се произвеждат на територията на областта, а се внасят и попадат в търговската мрежа най-вече от други райони на страната. В Област Силистра общо продажбите на едро значително надвишават общо продажбите на дребно.
Структура на общия доходпоизточници средно на домакинствата в Област Силистра за периода 2004-2008 г. (в лева):
Таблица № 21
 
ИЗТОЧНИЦИ
на доходите
на домакинствата
Години и средни доходи(лева)
2004
2005
2006
2007
2008
ОБЩ доход
(без спестяванията и заемите)
5781
6273
6444
6115
7569
ОтРАБОТНА ЗА-ПЛАТА
(лева и дял в общия доход в %)
1587 (27,45)
2178 (34,72)
2259 (35,06)
2251 (36,81)
3352 (44,28)
Извън работна запла-та
184
252
160
296
326
От предприемачество
428
260
277
468
426
От собственост
18
62
15
13
30
Обезщ. за безработни
48
8
46
35
18
От ПЕНСИИ
(лева и дял в общия доход в %)
1031 (17,83)
1391 (22,17)
1431 (22,21)
1458 (23,84)
1900 (25,10)
Сем. добавки за деца
63
54
73
112
98
Други соц. помощи
96
114
148
237
200
От домашно стопан-ство (лева и дял в об-щия доход в %)
1711 (29,60)
1368 (21,81)
1150 (17,84)
711 (11,63)
524   (6,92)
От продажба на имущество
3
56
38
19
8
Други приходи
612
530
847
525
687
Приходи
от СПЕСТЯВАНИЯ
88
170
470
258
548
Взети ЗАЕМИ
155
100
152
178
511
Върнати заеми
 
 
 
13
 
ОБЩО  (Общият до-ход + спестяванията + взетите заеми)
6033
6543
7066
6564
8628
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел VІІ.
 
За сравнение общият среден доход за страната е 8686лв., за СЦР – 8154лв., а за отделните области на района в низходящ ред: Габрово – 9759 лв., Русе – 8239 лв., Велико Търново – 7866 лв., Силистра – 7569 лв. и Разград – 7548 лв.
 
Потребителските разходи(за храна, за жилища, вода, електроенер-гия и горива, за транспорт, за алкохол и тютюн, за жилищно обзавеждане и поддържане на дома, за здравеопазване, съобщения и др. п.) обхващат стабилен дял от 84,2 % през 2004 г. и 90,6 % през 2007 г. до 85,2 % през 2008 г. от общите разходи на домакинствата.
От потребителските разходи за 2008 г. само делът за храна е също висок35,4 %, за жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди – 11,4 %, за транспорт – 10,4 %, за алкохол и тютюн – 5,6 %, за жилищно обзавеждане и поддържане на дома – 4,3 %, за здравеопазване – 4,2 %, за съобщения – 3,2 % и др.
7. Промишленост (индустрия)
 
Този икономически сектор обхваща дейността на промишлените предприятия:
·        за добив на суровини и природни ресурси (добивна промишле-ност);
·        за производство на промишлени продукти и услуги (преработва-ща промишленост);
·        за производство и разпределение на електрическа и топлинна енер-гия и на газообразни горива (енергетика и енергоснабдяване);
·        и за доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.
 
Таблица 22.
Общо произведена промишлена продукция
в Област Силистра за периода 2004-2008 г. (хил. лева)
 
Години
и промишлена продукция(хил. лева)
2004
2005
2006
2007
2008
151 980
178 025
230 699
255 459
302 462
Източник: Териториално статистическо бюро-Силистра, „Статистически годишник – Силистра 2008”, раздел ХІV.
 
За 2008 г. продукцията е произведена от 371 предприятия. В иконо-мическия сектор на промишлеността най-добре функционира отрасло-вият сектор напреработващата промишленост- произведената промишлена продукция за 2008 г. от преработващата промишленост е за около 282 122 хил. лева., което е над 93 % от цялата промишлена продукция.
Най-развитият отраслов подсектор е производството на хранител-ни продукти, напитки и тютюневи изделия, чиято продукция от 124 434 хил. лева е над 44 % от продукцията на сектора и над 41 % от цялата промишлена продукция. В него са съсредоточени и 107 от всичките 371 предприятия на сектора.
ОбщинаСилистра концентрира около 80 % от промишлеността на областта. Втора е община Дулово, а трета – община Ситово. В община Кайнарджа фактически не съществува промишлено производство.